Prohlášení o ochraně osobních údajů (stav 25. 11. 2019)

V těchto informacích popisujeme náš způsob zpracování osobních údajů a vaše práva týkající se ochrany osobních údajů související s užíváním naší webové stránky www.konicaminoltaits.cz

 

Odpovědná osoba pro zpracování osobních údajů a osoba pověřená ochranou osobních údajů

 

Odpovědnou osobou podle čl. 4 odst. 7 obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů je:

 

Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

U Plynárny 1002/97, 10100 Praha 10

Telefon: +420 245 000 020

Email: its(zavináč)konicaminolta.cz

(viz naše impressum)

 

Máte-li dotazy na téma ochrany osobních údajů, obraťte se kdykoli na naši kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů v České republice:

Klára Šašková

its(zavináč)konicaminolta.cz

Tel.: +420 245 000 020

 

Pro společnosti skupiny Konica Minolta byl ustanoven pověřenec na ochranu osobních údajů:

paní Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Telefon: +49 (0)511 7404-0
E-mail: dataprotection(zavináč)konicaminolta.eu

 

Vaše práva

S ohledem na své vlastní osobní údaje, které zpracováváme, máte tato práva:

 • Požadovat informace o kategoriích zpracovávaných údajů, účelech zpracování, případných příjemcích nebo kategoriích příjemců vašich údajů, jakož i o plánované době uložení (čl. 15 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Požadovat opravu nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, resp. jejich doplnění (čl. 16 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • V rámci čl. 17 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat smazání osobních údajů – zejména nejsou-li již osobní údaje potřebné ke stanovenému účelu, resp. jsou zpracovávány neoprávněně, pokud zrušíte souhlas nebo vyjádříte nesouhlas s jejich zpracováním
 • Za určitých podmínek podle čl. 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů požadovat omezení zpracování osobních údajů, je-li např. smazání nemožné, resp. je povinnost smazání sporná
 • V rámci přenositelnosti osobních údajů podle čl. 20 obecného nařízení o ochraně osobních údajů získávat příslušné osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně čitelném formátu a příp. je předávat jiným osobám
 • Z důvodů, které vyplývají z vaší zvláštní situace, vyjádřit nesouhlas se zpracováním osobních údajů na základě oprávněného zájmu (čl. 21 odst. 1 obecného nařízení o ochraně osobních údajů)
 • Kdykoli zrušit udělený souhlas s účinností do budoucnosti (čl. 7 odst. 3 obecného nařízení o ochraně osobních údajů); platí to samozřejmě i pro souhlas, který jste nám již poskytli před platností obecného nařízení o ochraně osobních údajů
 • Podat stížnost na zpracování osobních údajů podle čl. 77 obecného nařízení o ochraně osobních údajů u příslušného dohlížecího orgánu

 

Zjišťování osobních údajů pro návštěvu naší webové stránky

Používáte-li naši webovou stránku pouze informativně, tj. pokud se neregistrujete nebo nám jinak nesdělujete informace, zjišťujeme pouze osobní údaje, které našemu serveru předává váš osobní prohlížeč. Tyto údaje jsou technicky nezbytné pro zobrazení webové stránky. Dále jsou tyto údaje technicky nutné pro zajištění stability a bezpečnosti naší webové stránky. (Právním základem je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – oprávněný zájem.)

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Země původu dotazu
 • Obsah požadavku (konkrétní strana)
 • Přístupový stav / stavový kód http
 • Webová stránka, ze které požadavek přichází
 • Prohlížeč
 • Operační systém a rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče
 • Příslušné přenesené množství dat
 • Rozdíl časového pásma vůči střednímu greenwichskému času (GMT)

Některé služby nabízené na naší webové stránce můžeme poskytovat pouze v případě, že s vámi můžeme navázat kontakt. Možnost využívání těchto služeb tedy závisí na tom, že nám sdělíte určité osobní (kontaktní) údaje. Tyto údaje zjišťujeme, používáme a zpracováváme pouze v případě, že je to nezbytné pro poskytování příslušných služeb. Kontaktujete-li nás e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, příslušné vámi sdělené údaje (vaše e-mailová adresa, jakož i další vámi dobrovolně sdělené údaje, např. vaše jméno / telefonní číslo) ukládáme, abychom zpracovali váš požadavek a případně zodpověděli vaše dotazy. Vaše údaje smažeme, není-li již jejich ukládání nutné. V případě zákonných povinností archivace omezujeme zpracování. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů – oprávněný zájem.)

 

Účel zpracování, právní základ a doba uložení

Získáme-li pro postupy zpracování vašich osobních údajů souhlas, činíme tak na právním základě čl. 6 odst. 1 věty 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Je-li zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo provádění předsmluvních opatření, která se dějí na váš dotaz, je právním základem našeho zpracování čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. b) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. V případech, kdy je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění zákonné povinnosti, které podléháme, spočívá toto zpracování na čl. 6 odst. 1 větě 1 písm. c) obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Je-li zpracování osobních údajů nezbytné pro hájení oprávněného zájmu našeho podniku nebo třetí osoby a současně zájmy, základní práva a základní svobody dotčené osoby, která požaduje ochranu osobních údajů, nepřevažují nad naším oprávněným zájmem, je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Není-li to uvedeno zvlášť, mažeme osobní údaje podle ustanovení čl. 17 a 18 obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo jejich zpracování omezujeme. Vaše osobní údaje v zásadě zpracováváme a ukládáme pouze v případě, že jsou nezbytné pro plnění našich smluvních a zákonných povinností. Údaje, které již nejsou ke svému účelu nezbytné, jsou pravidelně mazány s výjimkou případů, kdy je nutné časově omezené další zpracování, které může být důsledkem jiných zákonně přípustných účelů. Pro plnění povinností dokumentace a zákonných povinností archivace se v České republice řídíme primárně lhůtami nastavenými zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a změně některých zákonů, v platném znění a v případě vyřazování dokumentů ve skartačním řízení rovněž vyhláškou č. 191/2009 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby (uvede se v případě, když se původce rozhodne vyřazovat dokumenty  ve skartačním řízení) dále zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění a zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

 

COOKIES

Na webové stránce používáme cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které se ukládají na vašem pevném disku v závislosti na používaném prohlížeči a které zajišťují přísun určitých informací do systému, který cookie uložil. Většina námi používaných cookies je po skončení relace prohlížeče smazána (tzv. cookies relace). Jiné cookies na vašem koncovém zařízení zůstávají a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při další návštěvě (trvalé cookies). V nastaveních vámi používaného prohlížeče můžete přijímání cookies zamítnout nebo toto zamítnutí omezit např. pouze na cookies jiných subjektů, tzv. cookies třetích stran. Vámi provedená nastavení prohlížeče však mohou způsobit, že případně nebudete moci používat všechny funkce naší online nabídky.

 

Příjemci vašich osobních údajů

Uživatelské údaje zásadně neprodáváme ani nepůjčujeme. Předávání třetím stranám nad rámec uvedený v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se provádí pouze v případě, že je to nezbytné k poskytování příslušné požadované služby. Pro poskytování služeb spolupracujeme s kooperačními partnery. Ti vám poskytují služby na vlastní odpovědnost / v souvislosti s vaší smlouvou s námi. Tyto služby můžete požadovat a souhlasit se zapojením kooperačního partnera nebo toto zapojení probíhá na základě zákonného povolení. Dále spolupracujeme mj. v oblastech marketingu, prodeje, IT, logistiky a personalistiky se zakázkovými zpracovateli v rámci čl. 28 obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Vybíráme je s největší pečlivostí. V případech zakázkového zpracování jsme nadále zodpovědní za ochranu vašich osobních údajů. V dalších případech předáváme údaje zúčastněným státním orgánům. Ovšem pouze v případě, že je k tomu stanovena zákonná povinnost, např. při vydání soudního příkazu.

 

Kde se moje údaje zpracovávají:

Vaše údaje zpracováváme v zásadě v České republice a v jiných evropských zemích (EU/EHP). Je-li v některých případech zpracování vašich údajů prováděno výjimečně v zemích mimo Evropskou unii (tj. v tzv. třetích zemích), dochází k tomu pouze v případech, že s tím výslovně souhlasíte, je to stanoveno zákonem nebo je to nezbytné k tomu, abychom vám mohli poskytovat příslušné služby. Zpracováváme-li v těchto výjimečných případech údaje v třetích zemích, jsou přitom přijata určitá opatření (tj. na základě příslušného rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti nebo na základě vhodných záruk, čl. 44 nn. obecného nařízení o ochraně osobních údajů).

 

Reklama/sledování

 

Použití služby Google Analytics

Tato webová stránka používá Google Analytics, službu webové analýzy společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají na vašem počítači a umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace zjištěné pomocí cookie o vašem používání této webové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server Google v USA. V případě aktivace IP anonymizace na této webové stránce je však vaše IP adresa společností Google v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru nejprve zkrácena. Pouze ve výjimečných případech je IP adresa přenesena na server Google v USA a tam zkrácena. Z pověření provozovatele této webové stránky používá Google tyto informace pro vyhodnocování vašeho používání webové stránky, pro sestavování zpráv o webových aktivitách a pro poskytování dalších služeb spojených s používáním webové stránky a internetu provozovateli webové stránky. IP adresa poskytnutá vaším prohlížečem v rámci Google Analytics není sloučena s jinými údaji Google. Uložení cookies můžete zabránit příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče; v tomto případě se však může stát, že nebudete eventuálně moci využívat všech funkcí této webové stránky v plném rozsahu. Předávání údajů zjišťovaných pomocí cookies, souvisejících s vaším používáním webové stránky (vč. vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete kromě toho zabránit stažením a instalací příslušného zásuvného modulu prohlížeče na tomto odkazu (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).

Tato webová stránka používá Google Analytics s rozšířením „anonymizeIP()“. IP adresy jsou tak dále zpracovávány ve zkrácené podobě, čímž je vyloučena identifikace osob. Je-li na základě vašich údajů možná osobní identifikace, je okamžitě vyloučena a osobní údaje jsou neprodleně smazány.

Službu Google Analytics používáme pro analýzu používání své webové stránky a pro její pravidelné zlepšování. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat nabídku a dělat ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Google řídí zásadami EU-US Privacy Shield (vizhttps://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Informace třetích poskytovatelů: Google Dublin, Google Ireland ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko

Bližší informace o podmínkách použití a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na adresehttp://www.google.com/analytics/terms/de.html, resp.http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.
Právním základem pro používání služby Google Analytics je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) oprávněný zájem obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Použití systémů Google Adwords a Remarketing

Používáme nabídku Google Adwords, abychom pomocí reklamních prostředků (tzv. reklam Google) na externích webových stránkách upozorňovali na svou atraktivní nabídku. Tyto reklamní prostředky jsou společností Google distribuovány prostřednictvím tzv. „Ad serveru“. Přitom se používají cookies Ad serveru, které umožňují vyhodnocování parametrů výkonnosti (např. ad imprese, klepnutí nebo konverze). Můžeme tak zjišťovat úspěšnost jednotlivých reklamních opatření. Dostanete-li se na naši webovou stránku prostřednictvím reklamy Google, uloží Google Adwords na vašem koncovém zařízení cookie. V tomto cookie jsou uloženy analytické hodnoty (jedinečné ID cookie, počet ad impresí pro umístění (frekvence), poslední imprese, „opt out“ informace (označení, že uživatel již nechce být oslovován)). Cookies používané softwarem Google Adwords ztrácejí zpravidla platnost po uplynutí 30 dnů. Neslouží k vaší osobní identifikaci. Spíše softwaru Google Adwords umožňují opakované rozpoznání vašeho internetového prohlížeče. Navštívíte-li určitá místa na webové stránce zákazníka Adwords, pak Google a zákazník rozpoznají, že jste byli klepnutím na reklamu přesměrováni na stránku zákazníka. Google nám jako zákazníkovi Adwords poskytuje statistické vyhodnocení. Na základě tohoto vyhodnocení můžeme měřit efektivitu používaných reklamních opatření. Kromě toho žádné další údaje nezískáváme, zejména vás nemůžeme na základě těchto informací identifikovat. Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Tato webová stránka pracuje také se systémem Remarketing. Remarketing umožňuje cílenou reklamu orientovanou podle zájmu v celé síti Google Display na základě dosud navštívených webových stránek. Pro zjišťování údajů pro Remarketing jsou používány cookies. My a třetí poskytovatelé, včetně společnosti Google, používáme cookies prvních poskytovatelů (např. cookies Google Analytics) v kombinaci s cookies třetích poskytovatelů (např. cookies DoubleClick) pro nastavení, optimalizaci a zapojení reklam na základě dřívějších návštěv uživatele na naší webové stránce. Pomocí uložených cookies společnost Google zjišťuje a vyhodnocuje uživatelské chování při návštěvách různých webových stránek. Reklama společnosti Konica Minolta se tak může prostřednictvím společnosti Google nebo třetích poskytovatelů objevovat i na jiných webových stránkách. Podle prohlášení společnosti Google se zde zjišťované údaje nespojují s vašimi osobními údaji, které Google příp. ukládá. Podle společnosti Google se používá zejména pseudonymizace. Pokud si nepřejete, aby byly zobrazovány reklamy odpovídající vašim zájmům, můžete to ve svém prohlížeči cookies deaktivovat nebo o tom pro budoucnost informovat Google prostřednictvím tohoto odkazu www.google.com/settings/ads/onweb/.

Další informace o ochraně osobních údajů ve společnosti Google najdete zde:www.google.com/intl/de/policies/privacy/ a https://services.google.com/sitestats/de.html.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) a f) oprávněný zájem obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Adobe Analytics (Omniture)

Tato webová stránka používá službu webové analýzy Adobe Analytics (Omniture), abychom mohli používání své webové stránky analyzovat a pravidelně zlepšovat. Pomocí získaných statistik můžeme zlepšovat nabídku a dělat ji pro vás jako uživatele zajímavější. Ve výjimečných případech, kdy jsou osobní údaje přenášeny do USA, se společnost Adobe řídí zásadami EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Pro toto vyhodnocení jsou na vašem počítači uloženy cookies. Takto zjišťované informace jsou uloženy na serverech, a to i v USA. Zabráníte-li uložení cookies, může se případně stát, že nebudete moci tuto webovou stránku používat v plném rozsahu. Ukládání cookies můžete zabránit nastavením v prohlížeči nebo stisknutím tlačítka „Odhlásit“ na adresehttp://www.adobe.com/de/privacy/opt-out.html.

Tato webová stránka používá službu Adobe Analytics (Omniture) s nastavením „Before Geo-Lookup: Replace visitor’s last IP octet with 0“ a „Obfuscate IP-Removed“, čímž se vaše IP adresa zkrátí o poslední oktet a nahradí se generickou IP adresou, kterou již nelze přiřadit. Identifikace osob je tím vyloučena.

Informace třetích poskytovatelů: Adobe Systems Software Ireland Limited, Irsko, 4-6 Riverwalk, Citywest Business Campus, Dublin 24, Irská republika; Bližší informace o ochraně osobních údajů třetích poskytovatelů jsou k dispozici zde:http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.

Právním základem pro používání služby Adobe Analytics (Omniture) je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Facebook Pixel
Na našem webu používáme tzv. Facebook pixel, marketingový nástroj společnosti Facebook Inc. (1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), jež do vašeho počítače ukládá tzv. „Cookies“. To nám následně umožňuje zobrazovat konkrétní, zájmově orientovanou reklamu na Facebooku určitým návštěvníkům našeho webu, kteří zároveň používají Facebook. Facebook Pixel umožňuje sledovat chování uživatelů po kliknutí na reklamu na Facebooku a tím nám pomáhá porozumět tomu, jak je naše reklama na Facebooku vnímána.

Informace shromážděné prostřednictvím Facebook Pixel může shromažďovat také společnost Facebook Ireland Limited a tyto může dále využít  pro vlastní webové a reklamní účely třetích stran. Například Facebook Ireland Limited může z vašeho chování při surfování na tomto webu odvodit určité zájmy a tyto informace také použít k propagaci nabídek třetích stran. Facebook Ireland Limited může také kombinovat informace shromážděné přes Facebook Pixel s dalšími informacemi, které o vás Facebook Ireland Limited shromáždilo prostřednictvím jiných webových stránek a / nebo v souvislosti s používáním sociální sítě Facebook“. Více informací o zpracování těchto údajů naleznete přímo na stránkách Facebook Ireland Limited zde:  https://www.facebook.com/policy.php
Právní základ pro používání pixelu Facebook je čl. 6 odst. 1(f) GDPR; oprávněný zájem.

 

LinkedIn pro sledování konverzí
Na tomto webu je použita technologie analýzy a sledování konverzí na platformě LinkedIn (LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA). Za tímto účelem je ve vašem prohlížeči nastaven soubor cookie, který vám LinkedIn umožní rozpoznat vás při návštěvě webové stránky. LinkedIn používá tato data k vygenerování anonymních zpráv o reklamní činnosti a informací o tom, jak komunikujete s naším webem. Díky výše uvedené technologii od LinkedIn vám mohou být zobrazeny relevantnější reklamy na základě vašich zájmů. Rovněž dostáváme agregované a anonymní zprávy z činnosti LinkedIn a informace o tom, jak komunikujete s naším webem od společnosti LinkedIn. Proti analyzování vašeho chování na síti LinkedIn můžete vznést námitku a provést odhlášení ze zobrazování doporučení na této síti a to kliknutím na následující odkaz: https://www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out

Právním základem pro použití sledování konverzí LinkedIn je čl. 6 odst. 1 odst. 1 S.1 lit f GDPR, což je oprávněné Zájem je design založený na potřebách, jakož i statistické vyhodnocení webu.

 

Newsletter

Konica Minolta nabízí zákazníkům a zájemcům newsletter. Povinným údajem pro přeposílání newsletteru je pouze vaše e-mailová adresa. Poskytnutí dalších, zvlášť označených údajů je dobrovolné a používají se pro účely vašeho osobního kontaktování. Přihlášení k odběru newsletteru se provádí pomocí tzv. postupu „double opt in“. To znamená, že vám po vašem přihlášení zašleme na uvedenou adresu e-mail, ve kterém vás prosíme o potvrzení, že si přejete přijímat informace. Nepotvrdíte-li přihlášení klepnutím na odkaz v e-mailu, je vám zaslaný odkaz deaktivován a vaše údaje jsou smazány. Souhlasíte-li s přijímáním informací, získáte přístup k těmto informacím:

 • Novinky a informace o portfoliu produktů Konica Minolta 
 • Exkluzivní pozvánky na události, veletrhy a webináře
 • Zasílání referenčních zpráv a úspěšných příběhů
 • Tržní trendy ve formě studií a průzkumu trhu
 • Možnost účasti v anketách spokojenosti zákazníků

V rámci přihlášení ukládáme vaše používané IP adresy a okamžiky přihlášení a potvrzení. Poskytnete-li nám k tomu souhlas, budeme vyhodnocovat vaše uživatelské chování na našich webových prezentacích a v rámci zasílaného newsletteru a přiřazovat je vaší e-mailové adrese / vašemu uživatelskému profilu v naší databázi. Navíc ukládáme informace o vámi používaném prohlížeči a provedených nastaveních ve vámi používaném operačním systému, jakož i informace o vašem internetovém připojení, které používáte pro prohlížení naší webové stránky. Prostřednictvím vám zasílaného newsletteru získáváme mj. potvrzení o přijetí a přečtení, jakož i informace o odkazech, na které jste v našem newsletteru klepli. Rovněž ukládáme oblasti, které jste navštívili v naší webové prezentaci a v našich aplikacích. Vytvořením osobního uživatelského profilu chceme přizpůsobovat své reklamní sdělení vašim zájmům a optimalizovat pro vás svou nabídku na webové stránce.

Náš newsletter obsahuje informace a novinky společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech a dalších sdružených společností v rámci koncernu (Konica Minolta Business Solutions Czech, Konica Minolta Business Solutions Europa, Mobotix a další společnosti skupiny Konica Minolta).

Souhlas se zasíláním můžete kdykoli zrušit.

Rovněž můžete zaslat e-mail na adresu its(zavináč)konicaminolta.cz nebo na kontaktní údaje uvedené v části Impressum.

Právním základem pro zpracování vašich údajů je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. a) – souhlas obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Youtube

Na své webové stránce používáme videa YouTube. Jsou uložena na adrese www.Youtube.com, můžete je však přehrávat přímo z naší webové stránky. Při používání videí na své webové stránce jsme aktivovali rozšířený režim ochrany osobních údajů. To znamená, že pokud videa nepřehráváte, nejsou na YouTube předávány žádné vaše osobní údaje. Pokud videa přehráváte, jsou však na YouTube údaje předávány. Nejprve obdrží YouTube informaci, že jste vstoupili na příslušnou část naší webové stránky. Kromě toho mohou být na YouTube přenášeny další údaje, o kterých nemáme žádné informace. Rovněž nemáme vliv na přenos údajů. Přihlásíte-li se na YouTube, jsou přenášené údaje přiřazeny přímo k vašemu účtu. Pokud si toto přiřazení nepřejete, musíte se před přehráváním videí na naší webové stránce z YouTube odhlásit. YouTube ukládá vaše údaje jako uživatelský profil a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a/nebo úpravy své webové stránky podle příslušných potřeb. Toto vyhodnocení se může provádět zejména (i pro nepřihlášené uživatele) pro poskytování reklamy podle příslušných potřeb. S vytvářením uživatelských profilů na YouTube můžete vyjádřit nesouhlas, který musíte uplatnit přímo na YouTube.

Další informace o účelu a rozsahu zjišťování osobních údajů a jejich zpracování jsou uvedeny v prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti YouTube. Zde jsou uvedeny další informace o vašich právech a možnostech nastavení pro ochranu soukromí:

 www.google.com/intl/en/policies/privacy.

Google zpracovává vaše osobní údaje i v USA a řídí se zásadami EU-US Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.

Právním základem pro používání videí YouTube je čl. 6 odst. 1 věta 1 písm. f) obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

 

Online přítomnost v sociálních médiích

Jako provozovatel stránek využíváme nabídky z online platforem (sociálních sítí), abychom informovali aktivní uživatele těchto sítí o nabídkách společnosti Konica Minolta a v případě zájmu přímo komunikovali prostřednictvím platforem. Kanály sociálních médií tak doplňují naši vlastní webovou stránku a nabízejí těm, kteří upřednostňují tento druh informací, alternativní komunikační prostředek. V současné době jsme zastoupeni v následujících sítích s našimi vlastními online profily:
 

 • Facebook:

Konica Minolta IT Solutions Czech 

 • LinkedIn:

Konica Minolta IT Solutions Czech

Jakmile se prokliknete na příslušné profily sociálních médií Konica Minolta ve své síti, platí smluvní podmínky a pokyny pro zpracování dat příslušného provozovatele sociální sítě.
Nemáme žádný vliv na sběr dat a jejich další využití sociálními sítěmi. Na základě uložených souborů cookies ve vašem počítači disponujeme pouze údaji pro účely průzkumu trhu a reklamy, přičemž tyto uživatelské profily jsou vytvářeny na základě vašeho používání a výsledných zájmů. Kromě toho lze reklamu umístit také na základě vámi údaných zájmů ve vašem profilu.
Výslovně upozorňujeme na skutečnost, že data uživatelů (např. Osobní údaje, adresa IP) jsou provozovateli sítě ukládány v souladu s jejich pokyny pro používání dat a využívána pro obchodní účely. Chtěli bychom také zdůraznit, že vaše data mohou být zpracována mimo Evropskou unii. Poskytovatelé v USA, kteří získali osvědčení podle „štítu na ochranu soukromí“, jsou povinni dodržovat normy EU v oblasti ochrany údajů.
Údaje uživatelů sociálních sítí Konica Minolta zpracováváme pouze v případě, že nás kontaktují a komunikují s námi prostřednictvím komentářů nebo přímých zpráv. Vaše práva, jakožto práva subjektů údajů můžete uplatnit jak proti nám, tak proti provozovateli sociální sítě.
Zpracování osobních údajů uživatelů sociálních sítí probíhá na základě našich oprávněných zájmů. Které spočívají v efektivním informování uživatelů a komunikací s uživateli podle. čl. 6 odst. 1 písm. f. GDPR. Pokud vás požádá o souhlas se zpracováním údajů příslušný provozovatel sociální sítě (tj. udělíte svůj souhlas, např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem pro zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a. GDPR.
Námitky proti zpracování vašich osobních údajů  příslušnou sociální sítí musíte uplatnit přímo u provozovatele dané sociální sítě.

 

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech přijala globální zásady jako měřítko vlastního chování, přečíst si je můžete na našem webu zde.

Reference

Poptávka