Na hlavní obsah K navigaci

Efektivněji a úsporněji: 10 způsobů, jak optimalizovat správu vozového parku

V dnešním rozkolísaném ekonomickém prostředí si každý rozumný firemní hospodář, ať už manažer provozu nebo finanční ředitel, hledá příležitosti, jak vytvořit finanční rezervu pro nenadálé situace. Žijeme s dosud nezvládnutou inflací, válkou za humny a s napětím čekáme, co dalšího přinese rok 2023. Provozní úspory jsou lákavou cestou k zajištění takové rezervy.

Mezi četnými možnostmi snižování nákladů se správa vozového parku jeví jako atraktivní cíl pro optimalizaci. Strategickým omezením výdajů spojených s údržbou vozidel, spotřebou pohonných hmot a neefektivním provozem mohou společnosti dosáhnout nejen značných úspor, ale také zlepšit provoz a efektivitu flotily.

Na základě zkušeností od našich zákazníků jsme proto identifikovali 10 nejlepších způsobů, jak ušetřit náklady a zvýšit efektivitu při správě vozového parku:

 1. Optimalizace velikosti vozového parku: Zhodnoťte skutečnou poptávku po firemních vozech a posuďte, zda je stávající velikost vozového parku vhodná. Správné přizpůsobení velikosti vozového parku může eliminovat zbytečné náklady spojené s údržbou a provozem nadbytečných vozidel.
 2. Pravidelná údržba a opravy: Zavedení preventivního programu údržby zajistí, že vozidla jsou správně udržována a ve správném stavu. Pravidelné servisní prohlídky a promptní opravy mohou předcházet nákladným poruchám a prodloužit životnost vozidel.
 3. Správa paliva: Náklady na palivo mohou představovat významnou část nákladů na vozový park. Pro úsporu paliva:
  • Monitorujte spotřebu paliva: Sledujte spotřebu paliva pomocí systémů správy paliva nebo telematiky. Identifikujte vozidla s nízkou účinností spotřeby paliva a přijměte opatření k nápravě.
  • Podporujte ekologický způsob jízdy: Školte řidiče v ekologických jízdních návycích, jako je vyhýbání se nadměrnému běhu motoru, udržování správného tlaku v pneumatikách a snižování agresivních jízdních stylů.
  • Zvažte alternativní paliva: Uvažujte o přechodu na hybridní nebo elektrická vozidla, která mohou nabídnout dlouhodobé úspory nákladů a snížený environmentální dopad.
 4. Chování řidiče a školení: Podporujte odpovědné jízdní návyky pro minimalizaci nehod, snížení nákladů na údržbu a zlepšení účinnosti spotřeby paliva. Pravidelně pořádejte školení řidičů zaměřená na defenzivní jízdu, techniky úsporného využívání paliva a dodržování dopravních předpisů.
 5. Optimalizace využití a trasování: Optimalizujte využití vozidel s cílem snížit dobu nečinnosti a ujeté kilometry. Využijte softwarová řešení pro správu vozového parku nebo systémy GPS trasování k monitorování pohybů vozidel, identifikaci neefektivních tras a plánování optimalizovaných tras.
 6. Správa pojištění a pojišťovacích událostí: Pravidelně přezkoumejte pojišťovací smlouvy a zvažte možnosti sjednání sjednoceného pojištění s cílem dosažení úspor nákladů. Zavetďe proces pro efektivní správu pojišťovacích událostí a podporu bezpečnosti řidičů s cílem minimalizovat nehody a s tím spojené náklady.
 7. Analýza dat o vozovém parku: Využijte softwarová řešení pro správu vozového parku a analýzu dat k monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je spotřeba paliva, náklady na údržbu, míra využití vozidel a chování řidičů. Analyzujte data a identifikujte oblasti zlepšení, na jejichž základě budete schopni informovaně rozhodovat o snižování nákladů.
 8. Správa dodavatelů a dodavatelských vztahů: Vyjednávejte příznivé smlouvy s dodavateli, včetně dodavatelů paliva, služeb údržby a oprav a výrobců vozidel. Zvažte slevy za hromadný nákup, preferované sazby služeb a dlouhodobé smlouvy s cílem optimalizovat náklady.
 9. Sdílení a spolujízda: Zvažte zavedení programů spolujízdy mezi zaměstnanci s cílem snížit počet vozidel potřebných ve vozovém parku. Sdílení vozidel může snížit náklady, podporovat udržitelnost a zvýšit míru využití vozidel.
 10. Integrace technologií: Využijte pokročilé technologie, jako jsou telematika, trasování GPS a softwarová řešení pro správu vozového parku, k automatizaci procesů, zlepšení efektivity a získání cenných poznatků o provozu vozového parku.

Je jasné, že potřeby správy vozového parku se liší ruku v ruce s provozními specifiky každé organizace a mění se také v čase. Nepřetržitě proto monitorujte a analyzujte výkon vozového parku, například s pomocí dashboardů nebo pokročilého reportingu ve vaší aplikaci pro správu vozového parku. Budete tak moci přizpůsobovat strategie dle aktuální potřeby a situace. A nezapomeňte také na zpětnou vazbu od řidičů a dalších zúčastněných stran, může vám pomoci najít další cesty k optimalizaci provozu nebo úsporám.

Hlavní problémy správy vozového parku a čtyři nástroje pro jejich řešení

Jako správce vozového parku jste si jistě dobře vědomi mnoha výzev, které jsou spojeny se správou vozového parku. Úkoly spojené se správou vozového parku mohou být složité a časově náročné – od zajištění řádné údržby a oprav vozidel, přes sledování a plánování využití vozidel až po zpracování dokumentů a dokumentace.

Jednou z hlavních výzev správy vozového parku je udržet si přehled o všech různých úkolech a povinnostech. Při sledování a údržbě více vozidel a často i velkého množství papírů a dokumentace, které je třeba spravovat, se může snadno stát, že ztratíte přehled o důležitých detailech nebo prošvihnete důležité termíny.

Dalším častým problémem je řízení nákladů spojených se správou vozového parku. Údržba a opravy vozidel, pohonné hmoty, pojištění a další výdaje se mohou rychle sčítat, a proto je důležité tyto náklady pečlivě sledovat a řídit, aby vozový park fungoval efektivně a v rámci rozpočtu. Pravidelný reporting provozních a finančních dat nadřízeným může také ubírat hodně času a vytvářet řadu nedorozumění.

Naštěstí je k dispozici mnoho nástrojů a technologií, které manažerům a správcům vozových parků pomáhají tyto problémy zvládat a efektivněji spravovat vozové parky. Zde jsou nejlepší z nich:

 

Software pro správu vozového parku

Software pro správu vozového parku je výkonným nástrojem pro sledování a správu všech aspektů vozového parku, od údržby a oprav vozidel přes spotřebu paliva až po rozvrhy a trasy řidičů. Tento typ softwaru obvykle nabízí řadu funkcí a nástrojů, včetně přednastaveného reportingu a připomenutí událostí a požadovaných akcí kolem flotily. Může pomoci zefektivnit mnoho administrativních úkolů spojených se správou vozového parku.

Elektronická záznamová zařízení (ELD)

Elektronická záznamová zařízení (electronic logging devices – ELD) jsou cenným nástrojem pro sledování a správu využívání vozidel, včetně provozní doby řidičů a rychlosti vozidel. Zařízení ELD jsou pro mnoho vozových parků vyžadována zákonem a mohou pomoci zajistit dodržování národních předpisů a zlepšit efektivitu provozu vozidel.

Mobilní aplikace

Mobilní aplikace mohou být užitečným nástrojem pro manažery a správce vozových parků, protože nabízejí pohodlný přístup k důležitým informacím a nástrojům na cestách. Někteří poskytovatelé softwaru pro správu vozového parku nabízí mobilní aplikace, které umožňují také řidičům přístup k vybraným funkcím a zadávání provozních údajů z jejich chytrých telefonů nebo tabletů, což usnadňuje sledování a správu vozidel a řidičů i mimo kancelář.

Telematika vozidel

Telematické systémy vozidel jsou pro správu vozového parku stále oblíbenější a nabízejí řadu výhod včetně sledování a monitorování polohy vozidel, rychlosti a dalších klíčových údajů v reálném čase. Telematické systémy mohou manažerům a správcům vozových parků pomoci zvýšit bezpečnost, snížit spotřebu paliva a optimalizovat směrování a plánování vozidel. Integrace telematických systémů se softwarem pro správu vozového parku pak přináší další výhody a zjednodušení práce fleet managerům.

 

Celkově je správa vozového parku spojena s mnoha výzvami, ale se správnými nástroji a technologiemi je možné tyto výzvy překonat a efektivně spravovat vozový park. Zavedením správné kombinace softwaru, zařízení a mobilních aplikací mohou správci a administrátoři vozových parků zvýšit účinnost a efektivitu provozu svých vozových parků a zajistit bezpečný a hospodárný provoz vozidel.