V dnešním rozkolísaném ekonomickém prostředí si každý rozumný firemní hospodář, ať už manažer provozu nebo finanční ředitel, hledá příležitosti, jak vytvořit finanční rezervu pro nenadálé situace. Žijeme s dosud nezvládnutou inflací, válkou za humny a s napětím čekáme, co dalšího přinese rok 2023. Provozní úspory jsou lákavou cestou k zajištění takové rezervy.

Mezi četnými možnostmi snižování nákladů se správa vozového parku jeví jako atraktivní cíl pro optimalizaci. Strategickým omezením výdajů spojených s údržbou vozidel, spotřebou pohonných hmot a neefektivním provozem mohou společnosti dosáhnout nejen značných úspor, ale také zlepšit provoz a efektivitu flotily.

Na základě zkušeností od našich zákazníků jsme proto identifikovali 10 nejlepších způsobů, jak ušetřit náklady a zvýšit efektivitu při správě vozového parku:

 1. Optimalizace velikosti vozového parku: Zhodnoťte skutečnou poptávku po firemních vozech a posuďte, zda je stávající velikost vozového parku vhodná. Správné přizpůsobení velikosti vozového parku může eliminovat zbytečné náklady spojené s údržbou a provozem nadbytečných vozidel.
 2. Pravidelná údržba a opravy: Zavedení preventivního programu údržby zajistí, že vozidla jsou správně udržována a ve správném stavu. Pravidelné servisní prohlídky a promptní opravy mohou předcházet nákladným poruchám a prodloužit životnost vozidel.
 3. Správa paliva: Náklady na palivo mohou představovat významnou část nákladů na vozový park. Pro úsporu paliva:
  • Monitorujte spotřebu paliva: Sledujte spotřebu paliva pomocí systémů správy paliva nebo telematiky. Identifikujte vozidla s nízkou účinností spotřeby paliva a přijměte opatření k nápravě.
  • Podporujte ekologický způsob jízdy: Školte řidiče v ekologických jízdních návycích, jako je vyhýbání se nadměrnému běhu motoru, udržování správného tlaku v pneumatikách a snižování agresivních jízdních stylů.
  • Zvažte alternativní paliva: Uvažujte o přechodu na hybridní nebo elektrická vozidla, která mohou nabídnout dlouhodobé úspory nákladů a snížený environmentální dopad.
 4. Chování řidiče a školení: Podporujte odpovědné jízdní návyky pro minimalizaci nehod, snížení nákladů na údržbu a zlepšení účinnosti spotřeby paliva. Pravidelně pořádejte školení řidičů zaměřená na defenzivní jízdu, techniky úsporného využívání paliva a dodržování dopravních předpisů.
 5. Optimalizace využití a trasování: Optimalizujte využití vozidel s cílem snížit dobu nečinnosti a ujeté kilometry. Využijte softwarová řešení pro správu vozového parku nebo systémy GPS trasování k monitorování pohybů vozidel, identifikaci neefektivních tras a plánování optimalizovaných tras.
 6. Správa pojištění a pojišťovacích událostí: Pravidelně přezkoumejte pojišťovací smlouvy a zvažte možnosti sjednání sjednoceného pojištění s cílem dosažení úspor nákladů. Zavetďe proces pro efektivní správu pojišťovacích událostí a podporu bezpečnosti řidičů s cílem minimalizovat nehody a s tím spojené náklady.
 7. Analýza dat o vozovém parku: Využijte softwarová řešení pro správu vozového parku a analýzu dat k monitorování klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI), jako je spotřeba paliva, náklady na údržbu, míra využití vozidel a chování řidičů. Analyzujte data a identifikujte oblasti zlepšení, na jejichž základě budete schopni informovaně rozhodovat o snižování nákladů.
 8. Správa dodavatelů a dodavatelských vztahů: Vyjednávejte příznivé smlouvy s dodavateli, včetně dodavatelů paliva, služeb údržby a oprav a výrobců vozidel. Zvažte slevy za hromadný nákup, preferované sazby služeb a dlouhodobé smlouvy s cílem optimalizovat náklady.
 9. Sdílení a spolujízda: Zvažte zavedení programů spolujízdy mezi zaměstnanci s cílem snížit počet vozidel potřebných ve vozovém parku. Sdílení vozidel může snížit náklady, podporovat udržitelnost a zvýšit míru využití vozidel.
 10. Integrace technologií: Využijte pokročilé technologie, jako jsou telematika, trasování GPS a softwarová řešení pro správu vozového parku, k automatizaci procesů, zlepšení efektivity a získání cenných poznatků o provozu vozového parku.

Je jasné, že potřeby správy vozového parku se liší ruku v ruce s provozními specifiky každé organizace a mění se také v čase. Nepřetržitě proto monitorujte a analyzujte výkon vozového parku, například s pomocí dashboardů nebo pokročilého reportingu ve vaší aplikaci pro správu vozového parku. Budete tak moci přizpůsobovat strategie dle aktuální potřeby a situace. A nezapomeňte také na zpětnou vazbu od řidičů a dalších zúčastněných stran, může vám pomoci najít další cesty k optimalizaci provozu nebo úsporám.