Dodržování předpisů ve společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech
 

Vážený návštěvníku,

dodržování předpisů má stále větší celosvětový význam a již nějakou dobu je pro nás v rámci naší společenské odpovědnosti velmi důležité.

 

Dodržování předpisů: Co to znamená?

 „Compliance“ znamená „dodržování“ nebo „soulad s“ určitými pravidly nebo zákazy, zejména těmi, které jsou stanoveny v závazných právních předpisech, jako je např.:

  • zákaz chování omezující hospodářskou soutěž
  • zákaz poskytování nebo přijímání nepřiměřených výhod
  • soulad s dodržováním předpisů o bezpečnosti práce
  • soulad s pracovními podmínkami atd.

Relevantní nejsou pouze předpisy země, ve které Konica Minolta IT Solutions Czech v daném případě působí, ale bez ohledu na ně v mnoha případech také zahraniční právní předpisy (např. USA, GB, EU), jejichž porušení může mít za následek značné a existenčně ohrožující sankce, i když se pochybení netýká této zahraniční země.

Dodržování předpisů zahrnuje dodržování naší firemní etiky stanovené v našem etickém kodexu / pravidlech korporátního chování zpřístupněné každému zaměstnanci prostřednictvím intranetu a má nejvyšší prioritu pro všechny kroky a činnosti naší společnosti.

Výslovně se zavazujeme k odpovědnosti nejen za dosažení růstu, ale také za plnění našich společenských povinností a přispívání společnosti.

Proto společnost Konica Minolta IT Solutions Czech již v rané fázi zavedla opatření

  • podporu společenské odpovědnosti firem (CSR).
  • Etický kodex (směrnice)
  • Pravidla korporátního chování skupiny KONICA MINOLTA s cílem podpořit odpovídající chování.

Naším společným úkolem je pokračovat v naplňování této odpovědnosti.

Vyžaduje to naše trvalé úsilí, abychom zajistili dodržování stávajících předpisů i do budoucna. Proto chceme na tomto místě zdůraznit zvláštní význam „Compliance“, a to i pro společnost Konica Minolta IT Solutions Czech.
 

Dodržování předpisů: Proč je to tak důležité?

Ve společnosti Konica Minolta IT Solutions Czech je dodržování zákonných a firemních předpisů samozřejmostí.

Praxe však ukazuje, že porušení pravidel ve firmách přesto nelze vyloučit. Ani nezúčastnění zaměstnanci o nich neinformují nadřízené nebo důvěryhodné osoby, ať už z neznalosti, z důvodu domnělé ochrany firmy, ze strachu z postihu nebo z nepochopené kolegiality.

Jsme si vědomi toho, že pouhé povědomí o nedostatcích může být skutečně zatěžující i pro jinak nezúčastněné zaměstnance. Střídá se u nich loajalita k podniku a ke kolegům. Nechtějí někoho neprávem obvinit, ale také nechtějí krýt protiprávní jednání nebo být spoluodpovědní za případné škody z něj vyplývající.

Neodhalená porušení compliance mohou rychle nabýt existenčně ohrožujícího rozsahu a mít masivní důsledky pro všechny zúčastněné strany, zejména pokud si již příslušné orgány nedostatků všimly.

 

Dodržování předpisů: Jak to funguje?

Dodržování předpisů znamená také zajištění dodržování zákonných ustanovení a podnikových pravidel a podporu zaměstnanců v tomto směru.
Za tímto účelem jsme vytvořili potřebné struktury, které zaručují:

  • znalost pravidel
  • orientaci/pomoc ke správnému chování
  • odhalování případných porušení/nedostatků

 

Integrity Hotline

V případě porušení pravidel, relevantních informací nebo nejistoty, jak se máte v konkrétním případě zachovat, se obraťte na našeho nezávislého poskytovatele služby Integrity Hotline pod následující kontaktní adresou:

Nezávislý poskytovatel služby Integrity Hotline: NAVEX Global Compliance

Webové stránky: https://konicaminolta.alertline.com

Telefon (bezplatný): 800 143 169

Zaručujeme, že jakýkoli váš kontakt bude přísně důvěrný.

Jakékoli prozrazení totožnosti oznamovatele vyžaduje jeho předchozí výslovný souhlas.

Oznamovatel po konzultaci s oddělením NAVEX Global Compliance rozhodne, které informace mají být zveřejněny. Informátor má poslední slovo.

Společnost NAVEX Global Compliance jej informuje o stavu zahájeného vyšetřování a případných nápravných opatřeních.

Poctiví oznamovatelé se nemusí obávat žádných sankcí ani znevýhodnění.

Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech se zavazuje, že proti nim nepodnikne žádná opatření a že je bude chránit před případnou odvetou ze strany nadřízených/kolegů.

 

Reference

Poptávka