Ochrana osobních údajů

Před zavedením významných změn v oblasti regulace důvěrnosti údajů v EU skupina Konica Minolta Group oznámila vydání nových globálních zásad ochrany osobních údajů za účelem zajištění přední pozice s ohledem na globální osvědčené postupy v této oblasti. Tyto progresivní zásady byly vyhlášeny před vydáním obecného nařízení EU na ochranu osobních údajů (GDPR), které vstoupí v platnost 25. května 2018. Nařízení GDPR, které je označováno za nejvýznamnější změnu v oblasti regulace zachování důvěrnosti údajů za posledních 20 let, přinese dalekosáhlé změny pro společnosti (se sídlem v EU i mimo EU) zpracovávající osobní údaje občanů EU v důsledku významného posílení práv a ochrany osob. Firemní politika společnosti Konica Minolta bude tyto požadavky nejen naplňovat, ale dokonce přesahovat.

 

Globální politika ochrany osobních údajů

Jako rostoucí globální společnost, která se zabývá rozličnými oblastmi podnikání, si skupina Konica Minolta plně uvědomuje, že důvěra zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců je jejím nejhodnotnějším majetkem. Skupina Konica Minolta si také plně uvědomuje, že jejím cílem je nejen poskytovat nejlepší možné produkty a služby, ale také splnit nejvyšší normy týkající se souladu a sociální zodpovědnosti. 

Skupina Konica Minolta se zavazuje respektovat soukromí a chránit osobní údaje svých zákazníků, obchodních partnerů a zaměstnanců.

Rozsah působnosti a platnost této politiky

Tato politika platí pro společnost Konica Minolta, Inc. (“Konica Minolta”) a všechny její přidružené společnosti (“společnosti skupiny”) a její činitele a zaměstnance. “Přidružené” v tomto případě znamená, že Konica Minolta může prosadit přijetí této politiky přímo anebo nepřímo, na základě většiny hlasů, většinového zastoupení managementu anebo na základě dohody. Konica Minolta a společnosti skupiny (“skupina Konica Minolta”) tvoří a uplatňují vnitřní pravidla, jako například nařízení a postupy, v souladu s touto politikou.

Tato politika určuje základní zásady skupiny Konica Minolta ohledně ochrany a bezpečnosti údajů a zabezpečuje soulad s národními a mezinárodními zákony o ochraně údajů, které jsou platné na celém světě. Obsahuje mezinárodně uznané zásady ochrany údajů, přičemž záměrem této politiky není tyto zásady nahradit, ale doplnit příslušné národní zákony o ochraně údajů a soukromí (“národní legislativa”). Znamená to, že v případě neexistence národní legislativy, nebo když národní legislativa klade nižší požadavky než tato politika, je nutné dodržovat obsah této politiky. Na druhé straně, v případě konfliktu s touto politikou, nebo když národní legislativa určuje přísnější požadavky než tato politika, je národní legislativa této politice vždy nadřazená.

Tato politika se vztahuje na jakékoliv zpracování osobních údajů. V zemích, kde jsou údaje právnických osob chráněné ve stejném rozsahu jako osobní údaje, platí tato politika stejně tak i na ochranu údajů právnických osob. Anonymizované údaje, například na účely statistických hodnocení anebo průzkumů, nejsou předmětem této politiky.

Zásady skupiny Konica Minolta o zpracování osobních údajů
  • Zákonnost, čestnost a transparentnost 

Osobní údaje jsou shromažďované a zpracovávané zákonným, čestným a transparentním způsobem, který zaručuje ochranu individuálních práv příslušných subjektů údajů.

  • Omezení na konkrétní účel

Osobní údaje jsou sbírané jen na specifikované, explicitní a legitimní účely, a není je možné zpracovat způsobem, který není shodný s těmito účely.

  • Přesnost údajů / Aktuálnost údajů 

Osobní údaje musí být přesné a v případě potřeby jsou předmětem aktualizace. Skupina Konica Minolta přijme všechny přiměřené opatření na bezodkladné odstranění anebo napravení nepřesností.

  • Přiměřený rozsah údajů

Osobní údaje musí být přiměřené, relevantní a omezené na nevyhnutelný rozsah. Osobní údaje nejsou uchovávané déle, než je nevyhnutelné.

  • Práva subjektů údajů 

Skupina Konica Minolta respektuje práva všech subjektů údajů, včetně práva přístupu ke svým údajům, práva omezení zpracování anebo vymazání údajů a práva přesnosti. Skupina Konica Minolta poskytuje jasné a jednoznačné informace o způsobu a důvodu sbírání a zpracování osobních údajů příslušných subjektů.

  • Vymazání 

Časové limity uchovávání osobních údajů jsou stanovené. Skupina Konica Minolta vymaže osobní údaje, které už nejsou potřebné v souvislosti s účelem, na který byly shromážděné, anebo v případě zrušení daného souhlasu a neexistence žádného jiného legitimního důvodu zpracování údajů.

  • Bezpečnost zpracování / Bezpečnost údajů 

Osobní údaje jsou zpracované bezpečným způsobem. V závislosti od rizika jsou přijímané přiměřené technické a organizační opatření, aby se zabránilo neoprávněnému zpracování anebo změně údajů stejně jako i ztrátě anebo zničení, anebo neoprávněnému zveřejnění anebo zpřístupnění osobních údajů přenášených, uchovávaných anebo jinak zpracovávaných. Skupina Konica Minolta zabezpečuje neustálou neporušenost, dostupnost, důvěrnost a pravost osobních údajů. Skupina Konica Minolta též zabezpečuje odolnost svých systémů a služeb souvisejících se zpracováním osobních údajů. V případě jakékoliv mimořádné události je skupina Konica Minolta schopná včas obnovit dostupnost a přístupnost osobních údajů.

  • Záměrná a automatická ochrana osobních údajů 

Skupina Konica Minolta přijme přiměřené technické a organizační opatření na zabezpečení, aby byly automaticky zpracovávané jen ty osobní údaje, které jsou nevyhnutelné na jednotlivé specifické účely. Zásada záměrné a automatické ochrany osobních údajů je dodržovaná po dobu celého procesu vývoje nových produktů.

  • Zodpovědnost 

V případě všech činností zpracování osobních údajů je definovaná zodpovědnost. Skupina Konica Minolta je zodpovědná za soulad, který je schopná prokázat.

 

Organizace skupiny Konica Minolta související s ochranou osobních údajů

Všechny jednotlivé společnosti skupiny Konica Minolta jmenují osobu s příslušnou oprávněností, která je zodpovědná za realizaci a dodržování výše uvedených zásad.

Aktuální verze této politiky je přístupná na webové stránce Konica Minolta IT Solutions Czech

 

Kontakt 
Pokud máte otázky ohledně ochrany osobních údajů, kontaktujte prosím kontaktní osobu pro ochranu osobních údajů naší společnosti pro tyto otázky:

Klára Šašková
its(zavináč)konicaminolta.cz
Tel.: +420 245 000 020

Reference

Poptávka