Oznámení o uložení projektu změny právní formy do sbírky listin Obchodního rejstříku

/

Oznámení o uložení projektu změny právní formy do sbírky listin Obchodního rejstříku a o uveřejnění na internetových stránkách ze dne 22. 2. 2021

 

Společnost:

Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

 

Akciová společnost, se sídlem U Plynárny 1002/97, Praha 10, PSČ 101 00 IČ: 25820826, zapsané ve veřejném (obchodním) rejstříku Městského soudu v Praze, pod spisovou značkou B 16870 (dále jako „Konica Minolta ITS.“)

 

oznamuje

 

v souladu s ustanovením § 33 odst. 1 písm. b) a § 33a odst. 4 zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, v platném znění (dále jen „zákon o přeměnách“), že dne 19. února 2021 byl do sbírky listin obchodního rejstříku Městského soudu v Praze uložen projekt změny právní formy společnosti  „Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.” na společnost “Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o”, dle něhož obchodní společnost Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. jako akciová společnost změní právní formu na společnost s ručením omezeným.

 

Změnou právní formy společnost Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. nezaniká ani nepřechází její jmění na právního nástupce, pouze se mění její vnitřní právní poměry a právní postavení jejích společníků (dále jen „změna právní formy“).

 

Současně společnost zveřejňuje následující upozornění pro věřitele na jejich práva podle § 35 až § 39a zákona o přeměnách:

 

Práva podle § 35 zákona o přeměnách:

 • věřitelé osob zúčastněných na přeměně, kteří přihlásí své nesplatné pohledávky do 6 měsíců ode dne, kdy se zápis přeměny do obchodního rejstříku stal účinným vůči třetím osobám, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku přeměny zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a osobou zúčastněnou na přeměně k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku přeměny podstatným způsobem sníží dobytnost jeho pohledávky a osoba zúčastněná na přeměně neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před zápisem přeměny do obchodního rejstříku.

 

Práva podle § 36 zákona o přeměnách:

 • právo na poskytnutí jistoty nemají věřitelé, a) kteří mají právo na přednostní uspokojení svých pohledávek v insolvenčním řízení, b) kteří se pro účely insolvenčního řízení považují za zajištěné věřitele, nebo c) jejichž pohledávky vznikly až po zápisu přeměny do obchodního rejstříku.

 

Práva podle § 37 zákona o přeměnách:

 • vlastníci vyměnitelných a prioritních dluhopisů a vlastníci jiných účastnických cenných papírů nebo účastnických zaknihovaných cenných papírů než akcií, s nimiž jsou spojena zvláštní práva, získávají nabytím účinnosti přeměny vůči nástupnické akciové společnosti stejná práva, jaká měli vůči emitentovi. Výměnný poměr, kterým se přepočítají dosavadní práva na vydání účastnických cenných papírů nebo zaknihovaných účastnických cenných papírů na práva na vydání účastnických cenných papírů nástupnické společnosti nebo jejích zaknihovaných účastnických cenných papírů, musí být uveden v projektu přeměny, musí být vhodný a odůvodněný a musí být přezkoumán stejně jako výměnný poměr akcií nebo podílů. Ustanovení o právu na dorovnání se použijí obdobně.

 

 • Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.. neemitovala žádné vyměnitelné a prioritní dluhopisy.

 

 • Vzhledem k tomu, že společnost neemitovala jiné účastnické cenné papíry než akcie, není v uloženém projektu změny právní formy ve smyslu ustanovení § 361 písm. h) ZoP upravena výše příslušné náhrady.

 

 • Společnost Konica Minolta IT Solutions Czech a.s. společnost neemitovala jiné účastnické cenné papíry než akcie. Jedinným a stoprocentním akcionářem je společnost Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s.r.o., jež se zároveň stává jediným společníkem společnosti po změně právní formy na Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.

 

Práva podle § 38 zákona o přeměnách:

 • práva vlastníků dluhopisů podle zvláštního zákona nejsou ustanoveními § 36 a 37 zákona o přeměnách dotčena.

 

Práva podle § 39 zákona o přeměnách:

 • povinnost splatit vklad nebo emisní kurs akcií není přeměnou dotčena, nestanoví-li tento zákon jinak. Základní kapitál společnosti je splacen, tj. vkladová povinnost byla zcela splněna ohledně všech podílů.

 

Práva, která mohou uplatňovat společníci:

 • Společníci mohou v sídle společnosti nahlédnout do následujících dokumentů: projekt změny právní formy, účetní závěrky za poslední 3 účetní období, mezitímní (konečná) účetní závěrka ke dni 30. 11. 2020, zahajovací rozvaha společnosti, znalecký posudek na ocenění jmění společnosti a zpráva auditora o ověření účetní závěrky.

 

 • Každý společník, který o to požádá, má právo na informace, jež se týkají ostatních osob zúčastněných na změně právní formy, jsou-li důležité z hlediska změny právní formy, a to ode dne zveřejnění tohoto oznámení. Informace se neposkytne pouze v případech stanovených zákonem.

 

 • Za splnění zákonných podmínek má společník také právo na dorovnání, právo na výměnu podílů, vyplacení doplatků, právo na náhradu škody, dále pak právo podat návrh na určení neplatnosti projektu změny právní formy a/nebo usnesení valné hromady apod.

 

 • Zúčastněná společnost je povinna bezplatně poskytnout každému společníku nebo věřiteli písemnou formou, anebo na žádost elektronickou formou, úplnou informaci o všech právech, která náleží společníkům či věřitelům společnosti.

 

 • Věřitelé a společníci společnosti mohou bezplatně obdržet úplné informace o svých právech v sídle společnosti.

 

 

Všichni společníci společnosti vyslovili se změnou právní formy souhlas.

Projekt změny právní formy a toto oznámení jsou uveřejněny na tomto odkazu.

 

 

Martin Pondělíček, předseda představenstva

Konica Minolta IT Solutions Czech a.s.

Kategorie

Reference

Poptávka