VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
KONICA MINOLTA IT SOLUTIONS CZECH S.R.O.

 

Tyto Podmínky jsou součástí Smlouvy mezi Objednatelem a obchodní společností Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. jako Zhotovitelem. Objednatel a Zhotovitel mohou být společně označováni jako „Strany“ nebo jednotlivě jako „Strana“. Uzavřením Smlouvy Objednatel potvrzuje, že si Podmínky přečetl, seznámil se s jejich obsahem, rozumí jim a souhlasí s nimi.

1               DEFINICE A VÝKLAD POJMŮ

1.1            Pojmy uvedené v Podmínkách mají význam definovaný v následující tabulce.

Akceptace Je způsob převzetí předmětu plnění definovaný obecnými obchodními podmínkami Zhotovitele.
Akceptační kritéria Je seznam požadavků (nebo testovacích úloh) písemně sjednaných mezi Objednatelem a Zhotovitelem pro účely akceptace. Pokud předmět plnění splňuje tyto akceptační kritéria, považuje se dílo za hotové. Akceptační kritéria navrhuje Objednatel a schvaluje Zhotovitel jako nedílnou součást specifikace předmětu Smlouvy.
Analýza a Návrh Je dokument, který podrobně specifikuje předmět plnění. Jde o podrobný popis návrhu řešení předmětu plnění, spolu se všemi informacemi potřebnými pro správnou funkcionalitu předmětu plnění v prostředí Objednatele.
Aplikační programové vybavení (APV) nebo SW

Je softwarové dílo, jehož dodávka a implementace je předmětem těchto Podmínek. Software a jeho verze je specifikováno ve Smlouvě.

APV (SW) je dodán a implementován na žádost Objednatele v jedné z následujících verzí:

 • On-premise: SW je instalován v prostředí Objednatele
 • Cloud: SW je instalován ve virtuálním prostředí
 • SaaS: Objednatel využívá SW jako placenou službu, kdy nedochází k žádné instalaci SW do jeho prostředí či do prostředí jím určené třetí strany.
Cena Je celková cena za dodání a implementaci SW.
Helpdesk Je služba Zhotovitele, která slouží k přijímání a evidenci všech požadavků na záruční opravy a služby podpory.
Chráněné informace Jsou obchodní tajemství ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel a další důvěrné informace, vymezené v čl. 7 těchto Podmínek.
Chyba Je ze strany Zhotovitele nezaviněný rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi poskytnutého plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou stanoveny v dokumentaci plnění nebo ve specifikaci.
Licence Je oprávnění k užívání SW v rozsahu vymezeném Licenčními podmínkami výrobců a těmito Podmínkami.
Licenční podmínky výrobce Jsou podmínky výrobce SW nebo části SW, které stanoví rozsah užívání této části.
Maintenance (BREP)

Je pravidelná roční aktualizace SW produktů Microsoft či Zhotovitele a platí pro ni následující pravidla:

·        Cena maintenance činí 18 % ceny licence a je splatná k prvnímu dni vzniku roční maintenance.

·        Při rozšíření kterékoliv licence nebo na základě rozšířené licence uskutečněné při dodávce add-on modulů produktu Microsoft Dynamics či Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. se cena za tuto službu automaticky a bez dalšího upozornění stanovuje úměrně procentu z ceny tohoto rozšíření produktu Microsoft Dynamics či Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., počínajíce dnem následujícím po dni, ve kterém bylo toto rozšíření vygenerováno.

·        V prvním roce po dodávce licence je tato služba povinná. Pokud není maintenance Objednatelem vypovězena písemně dva měsíce před datem, kterým končí vypočítané roční období pro maintenance, pak tato služba automaticky pokračuje na další období 365 dní a Zhotovitel bude tuto službu Objednateli fakturovat.

Nabídka Je návrhem Zhotovitele na uzavření Smlouvy.
Objednatel Je osoba, která se Zhotovitelem uzavřela Smlouvu pro dodání a implementaci softwarového díla.
Osobní údaje Objednatele Jsou osobní údaje zpracovávané Zhotovitelem na účet Objednatele při poskytování Zpracovatelských služeb Objednateli.
Okolnost vylučující odpovědnost Je překážka, která nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto účinky spojeny.
Písemná forma / písemně Za sdělení informace v písemné formě (písemně) se považuje také doručení elektronické zprávy s prostým elektronickým podpisem do e-mailové schránky, případně doručení zprávy jiným elektronickým komunikačním kanálem, na adresy, které si Strany vzájemně sdělily ve Smlouvě nebo v předsmluvní komunikaci.
Podmínky Jsou tyto Obchodní podmínky Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. pro dodání a implementaci softwarového díla.
Projekt Je skupina časově ohraničených činností, které vedou ke splnění předmětu plnění Smlouvy.
Řídící výbor projektu Je nejvyšší řídící orgán projektu, jehož hlavní povinností je provést změnové řízení v případě podnětu, potvrdit převzetí plnění (akceptaci) a dohlížet nad plněním Smlouvy.
Smlouva Je Smlouva o Dílo uzavřená mezi Zhotovitelem a Objednatelem.
Specifikace Je popis předmětu plnění do takového detailu, aby v následném řízení o splnění předmětu Smlouvy nemohlo být pochyb, zda toto plnění proběhlo či nikoliv (sestává většinou z Analýzy a Návrhu a Akceptačních kritérií).
Vada Je ze strany Zhotovitele zaviněný rozpor mezi skutečnými funkčními vlastnostmi poskytnutého plnění a funkčními vlastnostmi, které jsou stanoveny v dokumentaci plnění nebo ve specifikaci.
Kategorie Vad

Podstatná vada (kategorie A) je vada způsobující problémy znemožňující užívání plnění/části plnění; tj. způsobují „zamrznutí“, „zhroucení“ IS nebo nefunkčnost díla/části díla/výstupu nebo jeho částí během normálního používání nebo způsobuje ztrátu nebo porušení dat během běžného užívání IS, způsobuje, že pro Objednatele důležité funkce IS jsou nefunkční a neexistuje postup pro náhradní řešení problému, přičemž vadu není možné odstranit užitím běžných postupů v kompetenci správce systému Objednatele.

Vada omezující provoz (kategorie B) je vada způsobující provozní problémy omezující užívání plnění/části plnění; tj. způsobuje významné problémy při používání, avšak je překonatelná dočasným náhradním postupem nebo způsobuje, že část dodaného plnění/části plnění se významně odchyluje od specifikace v dokumentaci/helpu, avšak neomezuje významně jeho funkčnost.

Vada neomezující provoz (kategorie C) je vada způsobující provozní problémy, které komplikují postupy při práci s plněním/částí plnění, tj. dochází k neshodě ovládání či výstupů s chováním popsaným v dokumentaci/helpu, nebo nejsou uvedeny v předcházejících kategoriích. Tato vada neovlivňuje funkčnost plnění/části plnění ani neovlivňuje správnost zpracovávaných dat. Tyto vady spočívají v gramaticky chybném zobrazení údajů a doprovodných textů (překlepy, diakritika apod.) a dále se jedná o vady, které lze dočasně vyřešit změnou postupu při užívání plnění/části plnění, a to bez významné ztráty pracovního času uživatele oproti bezvadnému stavu.

Větší množství Vad Jedna (1) nebo více Vad kategorie A, nebo čtyři (4) nebo více Vad kategorie B, nebo třicet (30) nebo více Vad kategorie C na každou oblas procesu.
Vedoucí projektu Je osoba smluvními stranami pověřená věcně zajistit povinnosti strany dle Smlouvy u dané smluvní strany.
Zakládací listina projektu Je dokument, který přesně popisuje organizační, komunikační a věcné podmínky projektu.
Záruční doba Je doba uvedená ve smlouvě, během které Zhotovitel  zavazuje bezplatně odstraňovat vady
Zhotovitel Je obchodní společnost Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o., se sídlem U Plynárny 1002/97, Michle, 101 00 Praha 10, IČ: 25820826, zapsaná v Obchodním rejstříku pod sp. zn. C 347149 u Městského soudu v Praze.
Změnové řízení Je projednání a schválení změny ceny, termínů a věcného obsahu projektu na základě žádosti jedné ze stran.
Zpracovatelské služby Jsou služby zpracování osobních údajů, poskytované ze strany Zhotovitele Objednateli na základě Smlouvy, a jakákoliv související technická podpora, pokud obnáší zpracování osobních údajů.

2               VZNIK ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

2.1            Závazkový vztah mezi Zhotovitelem a Objednatelem vzniká na základě podpisu smlouvy oběma stranami.

2.2            Závazkový vztah vzniká také písemným potvrzením objednávky Objednatele Zhotoviteli.

3               PŘEDMĚT ZÁVAZKOVÉHO VZTAHU

3.1            Předmětem je dodávka produktů, provedení služeb a/nebo zhotovení díla.

3.2            Produkty se rozumí zejména:

·    Užívací práva k softwarovým dílům, jejichž výrobcem není Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.;

·    Užívací práva k softwarovým dílům, jejichž výrobcem je Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o.;

·    Poskytnutí užívacích práv k vyšším verzím softwarových děl;

·    Technologická zařízení, hardware;

·    Spotřební materiál.

3.3            Službami se rozumí zejména

·    Systémová integrace;

·    Konzultační práce;

·    Softwarové práce;

·    Koncepční návrhy;

·    Služby podpory;

·    Služby outsourcingu.

3.4            Služby a produkty mohou společně tvořit dílo. Pokud se předmět plnění považuje za dílo, musí to být výslovně uvedeno ve Smlouvě.

3.5            Konkrétní charakter předmětu závazkového vztahu je jednoznačně určen příslušnou smlouvou.

3.6            Není-li příslušnou smlouvou stanoveno jinak, rozumí se místem plnění sídlo zákazníka.

 

4               CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1            Ceny produktů, služeb a/nebo díla musí být výslovně uvedeny v každé příslušné smlouvě nebo potvrzené objednávce

4.2            Žádná cena uvedená Zhotovitelem ve Smlouvě, Nabídce, on-line nebo v jakékoliv komunikaci nezahrnuje daň z přidané hodnoty, není-li u částky výslovně uvedeno jinak. Daň z přidané hodnoty vyúčtuje Zhotovitel společně s Cenou podle příslušných právních předpisů.

4.3            Cena a platební podmínky jsou sjednány ve Smlouvě. Cenu tvoří:

4.3.1                  Cena za dodání a implementaci SW

4.3.2                  Cena za Licenci k SW

4.3.3                  Cena za Maintenance na 1. rok, je-li uvedena

4.3.4                  Cena za další položky uvedené ve Smlouvě

Cena zahrnuje všechny běžné interní náklady Zhotovitele, spojené s dodáním a implementací SW.

4.4            Všechny faktury budou mít náležitosti daňového dokladu dle příslušných právních předpisů. Splatnost faktury je definovaná ve Smlouvě. Objednatel souhlasí s tím, aby mu Zhotovitel zasílal faktury v elektronické podobě na e-mailovou adresu Objednatele uvedenou ve Smlouvě nebo jinak označenou k zasílání faktur.

4.5            Cenu zaplatí Objednatel způsobem uvedeným ve faktuře. Objednatel je povinen při platbě Ceny uvádět variabilní symbol uvedený na příslušné faktuře. Povinnost Objednatele zaplatit Cenu je splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet Zhotovitele.

4.6            Zhotovitel má právo zastavit práce na předmětu Smlouvy, pokud je Objednatel v prodlení s úhradou Ceny z důvodů na straně Objednatele. Termín provedení předmětu Smlouvy sjednaný ve Smlouvě se prodlužuje o dobu, po kterou byl Objednatel v prodlení s uhrazením splatné faktury. 

4.7            Ceny za plnění sjednané ve smlouvách nezahrnují náklady na zajištění prostor a techniky pro provedení školení. Tyto účelně vynaložené náklady budou fakturovány zvlášť na základě schválených výkazů vedoucími projektů. Orientační výše těchto nákladů musí být předem dohodnuta a písemně odsouhlasena zákazníkem na úrovni vedení projektu.

 

5               PROVÁDĚNÍ DÍLA A SOUČINNOST

5.1            Zhotovitel dodá a implementuje SW řádně a včas, v termínu sjednaném ve Smlouvě. Zhotovitel je oprávněn provádět předmět Smlouvy prostřednictvím třetích stran.

5.2            Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli maximální součinnost, aby mohl Zhotovitel řádně plnit Smlouvu, zejména:

 1. Umožnit přístup k hardwarové a/nebo softwarové infrastruktuře Objednatele, včetně Zhotovitelem zvoleného vzdáleného přístupu;
 2. Zakoupení a poskytnout přístup ke cloudovému prostředí APV;
 3. Dávat Zhotoviteli včasné, úplné a pravdivé informace, potřebné pro provádění předmětu Smlouvy;
 4. Okamžitě informovat Zhotovitele o všech skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění Smlouvy;
 5. Zajistit při provádění plnění Smlouvy potřebnou účast a součinnost pracovníků Objednatele, kteří mají dostatečné provozní, technické a jiné odborné znalosti o Objednateli.
 6. V případě verze SW on-premise připravit prostředí Objednatele pro řádné provádění díla.
 7. Provést Akceptaci SW.

5.3          V případě, že Objednatel nezajistí dostatečnou součinnost dle Smlouvy, Zhotovitel jej na tuto skutečnost písemně upozorní. Pokud neposkytování součinnosti brání Zhotoviteli v plnění Smlouvy, pak se o dobu prodlení s poskytnutím požadované součinnosti Zhotoviteli prodlužují veškeré lhůty k plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy.

5.4            Má-li předmět plnění charakter dodávky produktu nebo služby, probíhá předání a převzetí v jednom kroku tak, že zákazník písemně na předávacím protokolu stvrdí převzetí produktu/služby.

5.5            Má-li předmět plnění charakter díla, stanovuje se způsob, jakým Zhotovitel dílo po zhotovení předá; převzetí Objednatelem probíhá ve dvou krocích.

5.6            Prvním krokem je předání díla Objednateli, kdy Zhotovitel uvede do předávacího protokolu předmět předání a Objednatel je povinen předání stvrdit podpisem předávacího protokolu. V den předání počíná Objednateli běžet lhůta pro vyjádření akceptačních výhrad. Tato lhůta činí deset (10) pracovních dní. Předání díla/části díla/výstupu proběhne podpisem příslušného Předávacího protokolu vedoucími projektu Zhotovitele a Objednatele.

5.7            Akceptace díla/části díla/výstupu proběhne podpisem příslušného Akceptačního protokolu pověřenými pracovníky Zhotovitele a Objednatele vyjmenovanými v příslušné smlouvě nebo Zakládací listině projektu.

5.8            Splňuje-li dílo/část díla/výstup předem dohodnuté podmínky (akceptační kritéria), zavazuje se zákazník dílo/část díla/výstup akceptovat neprodleně ve lhůtě deseti (10) pracovních dní a Akceptaci stvrdit podpisem Akceptačního protokolu.

5.9            V případě, že plnění/části plnění vykazuje vady, je převzato s výhradou a součástí akceptačního protokolu je i termín odstranění. Termíny plnění se prodlužují o tuto sjednanou lhůtu a Zhotovitel není po tuto dobu v prodlení. Jestliže vady nejsou odstraněny v dohodnutém termínu, je Zhotovitel od původního termínu dodání (pokud nestanoví smlouva jinak), až po jejich odstranění, v prodlení.

5.10         Jestliže předané plnění/části plnění vykazuje větší množství vad, je akceptační řízení ukončeno s neúspěšným výsledkem a plnění/části plnění je vráceno Zhotoviteli  k dopracování. Akceptační řízení se opakuje a až do jeho úspěšného ukončení je Zhotovitel  v prodlení, a to od okamžiku původně sjednaného termínu plnění.

5.11         V případě, že Objednatel neakceptuje dílo a zároveň v příslušné lhůtě deseti (10) dnů nepředloží písemně své výhrady, považuje se dílo/část díla/výstup za řádně předané a převzaté a akceptované k termínu uvedenému v předávacím protokolu prodlouženém o deset (10) dnů.

5.12         Pokud Objednatel využívá předané dílo nebo jeho dílčí část k účelům, pro které bylo toto dílo/část díla/výstup zhotoveno, považuje se toto dílo/část díla/výstup za převzaté a Akceptované.

5.13         V případě, že není sjednána Servisní smlouva, Zhotovitel se zavazuje po dobu 12 měsíců od předání předmětu díla přijímat požadavky Objednatele s hlášením vad nebo požadavky na poskytnutí dalších služeb zaslané písemně Zhotoviteli. Zhotovitel negarantuje žádnou rezervaci kapacity na řešení takto zaslaných požadavků na služby a není tedy povinen reagovat v konkrétní časové lhůtě a požadavky na poskytnutí dalších služeb může bez dalšího odmítnout.

5.14         Pro SW on-premise a SW Cloud platí, že do úplného zaplacení Ceny není Objednatel oprávněn SW užívat, kromě užití pro účely testování, zda je SW dokončen. Zhotovitel si vyhrazuje právo do úplného zaplacení Ceny SW on-premise a SW Cloud technicky omezit funkcionalitu SW tak, aby jej Objednatel mohl využít pouze pro účely testování (např. omezením funkcí apod.).

 

6               AUTORSKÁ PRÁVA A LICENČNÍ PODMÍNKY

6.1            Součástí plnění Smlouvy jsou Předměty ochrany duševního vlastnictví Zhotovitele, přičemž za předmět ochrany duševního vlastnictví se považuje každé autorské dílo a průmyslové duševní vlastnictví, jako jsou ochranné známky, užitné a průmyslové vzory nebo patenty.

6.2            Zaplacením Ceny Zhotoviteli zajistí Zhotovitel Objednateli jeho jménem nevýhradní, územně neomezenou Licenci k užití SW, jehož název a verze je uvedena ve Smlouvě. Zhotovitel upozorňuje Objednatele, že Licence je omezena Licenčními podmínkami v závislosti na dodaném SW. Objednatel má povinnost se s těmito Licenčními podmínkami výrobce seznámit na vlastní odpovědnost.

6.2.1                  Licenční podmínky pro SW Microsoft:

https://www.microsoft.com/cs-cz/useterms

6.3            Licence je udělena za účelem užití SW pro vlastní potřeby v provozu Objednatele, bez možnosti jeho využívání třetími stranami či jeho šíření dalším subjektům.

6.4            Licence se poskytuje na dobu sjednanou ve Smlouvě. Pokud Smlouva neobsahuje dobu, na kterou se poskytuje Licence, poskytuje se Licence na dobu neurčitou.

6.5            Licence je omezena v závislosti na verzi či specifikaci SW co do rozsahu: např. počtem uživatelů či datovým objemem a další, pokud je tak výslovně uvedeno ve Smlouvě. Pokud omezení Licence není uvedeno ve Smlouvě, má se za to, že Licence není omezena jinak, než je uvedeno v těchto Podmínkách či v Licenčních podmínkách výrobce.

6.6            Objednatel není oprávněn žádnou část SW měnit, spojovat s jinými díly, rozmnožovat, zpřístupňovat či sdělovat veřejnosti ani dekompilovat, není-li výslovně uvedeno jinak v Licenčních podmínkách výrobce.

6.7            Zhotovitel upozorňuje Objednatele na skutečnost, že může licenční podmínky jednostranně změnit.

6.8            V případě, že Objednatel užívá dílo v rozporu s ustanovením článku 6.2. nebo 6.3, je společnost Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. oprávněna na takovou skutečnost písemně upozornit a poskytnout Objednateli lhůtu čtrnácti (14) dnů pro nápravu. Pokud bude porušení smlouvy nebo práva ze strany Objednatele nadále trvat, je Konica Minolta IT Solutions Czech s.r.o. oprávněna dílo odebrat nebo znemožnit jeho užití.

7               ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI

7.1            Každá Strana je povinna zachovávat mlčenlivost o všech Chráněných informacích druhé Strany, jakož i o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Chráněných informací druhé Strany. Dodržováním povinnosti mlčenlivosti se rozumí zejména nesdělení a nezpřístupnění Chráněných informací druhé Strany jakýmkoliv třetím osobám a jejich nepoužití k jiným účelům než účelům nezbytným pro plnění povinností Strany vůči druhé Straně v rámci plnění Smlouvy.

7.2            Chráněné informace Strany jsou vedle obchodních tajemství Strany taktéž následující důvěrné informace Strany: 

 1. Neveřejné informace, obsažené v jakékoliv smlouvě, jejíž smluvní stranou je Strana;
 2. Neveřejné údaje o zaměstnancích, zákaznících nebo obchodních partnerech Strany;
 3. Neveřejné technické a výrobní údaje, vnitřní předpisy, počítačové programy, zdrojové a strojové kódy počítačových programů, datové soubory, know-how, analýzy, algoritmy, vývojové či výrobní postupy, vynálezy a objevy Strany;
 4. Neveřejné údaje o finanční a hospodářské situaci Strany, plány dalšího rozvoje, inovace a marketingové záměry, reklamní nápady a náměty, dokumentace používaných pracovních postupů, bezpečnostní kódy a hesla, účetní doklady a obchodní knihy;
 5. Výše uvedené informace obchodních partnerů Strany;
 6. Informace, které Strana písemně označí za důvěrné slovy „DŮVĚRNÉ“, „CONFIDENTIAL“, „TAJNÉ“, nebo jinými slovy s obdobným významem;
 7. Jakákoliv jiná neveřejná informace Strany, kterou by druhá Strana s ohledem na její obsah nebo způsob či formu, jakým byla druhé Straně předána, považovala nebo měla považovat za důvěrnou;
 8. Informace o existenci výše uvedených informací.

7.3            Chráněnou informací není informace, která je v době zpřístupnění nebo použití dostupná veřejnosti.

7.4            Porušením povinnosti Strany podle tohoto článku není, pokud Strana zpřístupní nebo použije Chráněnou informaci druhé Strany:

 1. S předchozím písemným souhlasem druhé Strany;
 2. Která byla Straně známa z jiných zdrojů než od druhé Strany, a kterou nezískala porušením závazku mlčenlivosti;
 3. Z důvodu povinnosti stanovené Straně právním předpisem nebo orgánem veřejné moci; nebo
 4. Z důvodu, že je to nezbytné pro splnění povinností Strany vůči druhé Straně v rámci plnění Smlouvy.

7.5            Porušením povinnosti mlčenlivosti dále není zpřístupnění Chráněné informace druhé Strany auditorovi, poradci, znalci nebo jinému konzultantovi Strany za předpokladu, že tato třetí osoba byla seznámena s povinností mlčenlivosti Strany podle Smlouvy a zavázala se dodržovat stejně přísná nebo přísnější pravidla.

 

7.6            I pro zpřístupnění nebo použití Chráněných informací podle odst. 7.4. platí, že je Strana oprávněná tak učinit pouze v nejmenším nezbytném rozsahu. Každá Strana se zavazuje bezodkladně písemně informovat druhou Stranu o všech případech, kdy poskytla Chráněné informace druhé Strany třetí osobě podle odst. 7.4. písm. c), nevylučují-li to právní předpisy.

8               ZPRACOVATELSKÁ UJEDNÁNÍ

8.1            Zpracování Osobních údajů Objednatele se řídí podmínkami zpracování osobních údajů dostupných na https://www.konicaminoltaits.cz/dodatek-dpa-zakaznik/. (dále jen „Dodatek“.) Tento Dodatek tvoří nedílnou součást těchto Podmínek a Smlouvy, ke které jsou Podmínky připojeny.

9               ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

9.1            Zhotovitel se poskytnutím záruky na předmět plnění zavazuje, že tento bude splňovat po stanovenou záruční dobu specifikace uvedené v uživatelské dokumentaci. Neexistující dokumentaci nahrazuje popis vlastností výstupu ve Smlouvě. Záruční doba na poskytnuté výstupy činností je šest (6) měsíců od předání výstupu.

9.2            Záruční doba počíná běžet převzetím plnění. Je-li předmět plnění složen z více částí (například více Etap), potom záruční doba každé jednotlivé části předmětu plnění začíná běžet od okamžiku jejího převzetí a vztahuje se na vady vzniklé v době trvání záruky.

9.3            Objednatel zasílá požadavky na záruční opravu v písemné formě prostřednictvím Helpdesku Zhotovitele. Oznámení zjištěných vad musí být provedeno nejpozději do posledního pracovního dne běhu záruční doby.

9.4            Práce na odstranění oznámené vady, na kterou se vztahuje záruka, musí být zahájeny bez zbytečného odkladu. Není-li možné takovou vadu odstranit okamžitě, musí Zhotovitel oznámit bez zbytečného odkladu Objednateli předpokládaný termín a způsob odstranění vady.

 

9.5            Zhotovitel je oprávněn odstranit vadu i tím, že navrhne alternativní postup, který zamezí projevům vady při běžném provozu a zároveň neovlivní výsledek užití díla a ani výrazně neomezí jeho použití.

9.6            V případě, že Objednatel požádá o opravu vady, na kterou se nevztahuje záruka, Zhotovitel a Objednatel na podmínkách jejího výkonu. Povinností Zhotovitele je předem informovat Objednatel o tom, že jím požadovaná služba není kryta zárukou a bude účtována dle aktuálních cen příslušné služby.

9.7            Náklady Zhotovitele na činnosti spojené s analýzou požadavků Objednatel, na které se nevztahuje záruka, nese Objednatel.

9.8            Objednatel bere na vědomí, že SW ve verzi on-premise nemůže být dlouhodobě bezvadný bez aktualizací, které reagují na vývoj v oblasti informačních technologií. Poskytovatel neodpovídá za nefunkčnost nebo omezení funkcionalit SW zapříčiněných v důsledku změn v oblasti informačních technologií (např. změn či upgrade operačních systémů, firmware, či v případě změny provozního prostředí Objednatele).

9.9            Podpisem akceptačního protokolu „bez výhrad“ potvrzuje Objednatel bezvadnost SW.

9.10         Zhotovitel nenese odpovědnost za vady vzniklé:

 • provozováním SW v rozporu s dodanou uživatelskou dokumentací;
 • neoprávněným nebo neodborným zásahem či nesprávným užitím výstupu zákazníkem nebo třetí osobou bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele;
 • úpravou nebo jakýmkoliv jiným zásahem do dodaného Informačního systému třetí stranou, kterou k tomuto zásahu neopravňuje písemný souhlas Zhotovitele;
 • úpravou SW, která je v rozporu s podmínkami Smlouvy nebo zákonem, užíváním SW v jiném než Zhotovitelem podporovaném operačním a/nebo databázovém prostředí nebo užíváním SW v rozporu s aktuální verzí podporovanou Zhotovitelem, to vše bez předchozího písemného souhlasu Zhotovitele;
 • zásahem Objednatele do datových struktur mimo příslušné SW;
 • neautorizovaným zásahem Objednatele do dat mimo příslušné SW;
 • instalací jiného SW, které je v interakci se SW dodaným Zhotovitelem bez souhlasu Zhotovitele;
 • změnou parametrů prostředí systému Objednatele, ve kterém je dodaný SW provozován, bez souhlasu Zhotovitele;
 • komponentami systému Objednatele, na které se nevztahuje tato záruka a Objednatel byl na tuto interakci upozorněn Zhotovitelem;
 • vlivem počítačových virů;
 • zanedbáním předepsané údržby ze strany Objednatele.

 

9.11.    Za tvorbu, využívání a provozování dat v systému nese odpovědnost výhradně Objednatel. Objednatel je zároveň povinen provádět bezpečnostní zálohy dat v souladu s pravidly běžnými pro nakládání s daty v informačních systémech. Zhotovitel nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat nebo datových struktur Objednatele, a to ani v případě, že k nim došlo při užívání plnění dodaného Zhotovitele m, na které se záruka vztahuje.

10           ODPOVĚDNOST ZA ÚJMU A SANKCE

10.1         V případě prodlení Objednatele se zaplacením jakékoliv oprávněně vyúčtované částky Zhotoviteli se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

10.2         V případě porušení povinnosti Objednatele, uvedené v odst. 5.7. se Objednatel zavazuje zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši ceny za Licence.

10.3         Smluvní pokuty jsou splatné 14. dnem ode dne jejich uplatnění výzvou u porušující Strany.

10.4         Zaplacení jakékoliv smluvní pokuty nemá vliv na právo a nárok žádné Strany na náhradu škody v plné výši.

10.5         Zhotovitel neodpovídá za jakoukoliv újmu vzniklou jako přímý nebo nepřímý důsledek plnění ze Smlouvy.

10.6         Zhotovitel prohlašuje, že SW je obecného určení a má pouze vlastnosti uvedené v Technické dokumentaci.

10.7         Bude-li přes limitaci uvedenou v tomto článku Zhotovitel povinen nahradit jakoukoliv újmu Objednateli, Strany se dohodly, že Zhotovitel nahradí maximálně újmu ve výši Ceny, která byla zaplacena Zhotoviteli.

11           TRVÁNÍ A SKONČENÍ SMLOUVY

11.1         Smlouva se uzavírá na dobu uvedenou ve Smlouvě.

11.2         Smlouvu je možné ukončit písemnou dohodou Stran nebo odstoupením od Smlouvy. Pro SW SaaS je navíc možné Smlouvu ukončit výpovědí. Výpovědní lhůta činí 2 měsíce a začíná běžet první den následujícího měsíce po doručení výpovědi druhé straně.

11.3         Zhotovitel má právo od Smlouvy odstoupit:

 1. pro podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele, za nějž se považuje zejména:
 2. Objednatel poruší povinnost mlčenlivosti;
 3. Objednatel nebude dvakrát po sobě bezodkladně reagovat na požadavek Zhotovitele na poskytnutí součinnosti ve smyslu odst. 5.2;
 • Objednatel porušil podmínky Licence

11.4         Objednatel má právo odstoupit od Smlouvy, pokud Zhotovitel z důvodů spočívajících výlučně na jeho straně nedodrží sjednaný termín pro dodání a implementaci SW, a to ani po vyzvání k plnění v dodatečné době 1 (jednoho) měsíce.

11.5         Odstoupení od Smlouvy vyžaduje písemnou formu. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé Straně.

11.6         V případě odstoupení od Smlouvy Zhotovitelem je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli poměrnou část Ceny za již odvedenou práci Zhotovitele, včetně ceny za Licence, pokud tyto byly vystaveny.

11.7         V případě odstoupení od Smlouvy Objednatelem se Zhotovitel zavazuje vrátit Objednateli Cenu nebo část Ceny, kterou mu Objednatel uhradil, s výjimkou plateb za čerpané služby SW SaaS.

11.8         Práva a povinnosti, sjednané v článcích 7, 8, 9, 10, 11 a 12 trvají i po skončení Smlouvy. Závazek mlčenlivosti trvá po celou dobu existence Chráněných informací anebo do okamžiku, kdy se Strany tohoto závazku navzájem písemně zprostí.

 

12           ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1         Strany vylučují použití jakýchkoliv obchodních zvyklostí ve smyslu § 558 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou těch, které si ve Smlouvě výslovně dohodly.

12.2         Třetí osobou je každá osoba, odlišná od Zhotovitele a Objednatele. Strany prohlašují, že uzavřením smlouvy nezamýšlejí, aby ze Smlouvy vznikala práva či povinnosti jakékoliv třetí osobě.

12.3         Smlouva a tyto Podmínky nahrazují veškerá předchozí ústní nebo písemná ujednání Stran vztahující se k předmětu Smlouvy.

12.4         Neplatnost, neúčinnost, zdánlivost či nevymahatelnost jakékoliv části Smlouvy nemá vliv na zbývající části Smlouvy. Strany se zavazují nahradit jakoukoliv neplatnou, neúčinnou, zdánlivou či nevymahatelnou část Smlouvy částí platnou, účinnou, nikoliv zdánlivou a vymahatelnou se stejným obchodním a právním významem do 14 (čtrnácti) dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost od druhé Strany.

12.5         Nadpisy článků ve Smlouvě a těchto Podmínkách slouží pro přehlednost a nepoužijí se k výkladu článků. Všechny pojmy užité v jednotném čísle v těchto Podmínkách lze vykládat i v množném čísle, vyžaduje-li to kontext, a naopak.

12.6         Objednatel není oprávněn postoupit Smlouvu nebo jakýkoliv nárok, právo či pohledávku
z ní vyplývající, bez předchozího Písemného souhlasu Zhotovitele.

12.7         Objednatel není oprávněn započíst vůči Zhotoviteli žádný nárok, právo či pohledávku vyplývající ze Smlouvy, bez předchozího Písemného souhlasu Zhotovitele.

12.8         Při zániku Objednatele přechází práva a povinnosti Objednatele ze Smlouvy na jeho právního nástupce.

12.9         Strany považují za případ vyšší moci veškeré okolnosti nezávislé na vůli povinné Strany, které jsou neodstranitelné a nepředvídatelné, zejména přírodní katastrofy, embarga, stávky (včetně plánovaných) a války. Nastane-li u Strany případ vyšší moci, který jí brání ve splnění svých povinností podle Podmínek, bez zbytečného odkladu oznámí písemně tuto skutečnost druhé Straně s uvedením doby, po jakou nebude moci plnit Smlouvu. Případy vyšší moci nemají vliv na platební povinnosti kterékoliv Strany.

12.10      Veškerá komunikace mezi Stranami bude probíhat zejména e-mailem na adresy, které si Strany vzájemně sdělily ve Smlouvě nebo v předsmluvní komunikaci, a to v českém jazyce.

12.11      Právní vztahy mezi Stranami související se Smlouvou se řídí českým právem.

12.12      Všechny spory vznikající ze Smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

12.13      Selhání nebo opomenutí kterékoliv Strany vymáhat jakákoliv svá práva ze Smlouvy nebude považováno za vzdání se těchto práv do budoucna a nezakládá zavedenou praxi mezi Stranami.

12.14      V případě konfliktu mezi těmito Podmínkami, Smlouvou a/nebo jejich přílohami mají přednost následující dokumenty od nejnižšího čísla:

 1. Smlouva;
 2. Podmínky.

12.15      Tyto Podmínky jsou účinné ode dne 1. 3. 2022.

Reference

Poptávka