České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro váš majetek

 • Jednodušší evidence majetku — mějte veškerou informaci o majetku přehledně na jednom místě
 • Rozšířené možnosti účtování o majetku — zautomatizujte odepisování majetku a zjednodušte si zpracování interních transakcí
 • Podpora procesu převodu majetku mezi zaměstnanci a umístěními — sledujte detailní historii převodů majetku uvnitř firmy
 • Převod zboží do evidence dlouhodobého majetku — zařaďte vyskladněné zboží do používání jako majetek

Sharing obrazek

Popis hlavních funkcionalit

Rozšíření BA4 Assets vám přinese tato vylepšení:

Jednodušší evidence majetku

 • Rozšířený přehled majetku: zobrazení veškerých informací o konkrétním majetku a jeho odepisování na jedné stránce
 • Možnost zadávání nových karet DM pomocí šablon dlouhodobého majetku
 • Zrychlení evidence nových karet majetku: automatické vytváření daňové knihy odpisů
 • Jednodušší nastavení parametrů karty majetku pro účtování a výpočet odpisů pomocí kódů klasifikace majetku
 • Přehlednější evidence vyřazeného majetku: automatické označování vyřazeného majetku
 • Zrychlení vytvoření komponenty majetku pomocí funkce Vytvoř komponentu
 • Doplnění sestav pro evidenci majetku dle českých zvyklostí: Stav DM k datu, Protokol o zařazení DM, Protokol o vyřazení DM a další

Rozšířené možnosti účtování o majetku

 • Finanční doklad DM pro jednodušší zpracování a zpětné dohledání zaúčtovaných interních transakcí spojených s majetkem
 • Automatické použití účetního postupu pro účtování pořízení majetku podle způsobu pořízení (dotace, dar atd.)
 • Možnost odepisování majetku do předem stanovené hodnoty. Tuto funkcionalitu je možné využít v případech, kdy majetek nebudete chtít odepisovat do nulové hodnoty
 • Automatické účtování odpisů na více dimenzí (např. nákladová střediska) pomocí rozúčtovacího klíče. Toto je možné využít například pro správné rozdělení nákladů pro reporting

Podpora procesu převodu majetku mezi zaměstnanci a umístěními

 • Průkazné sledování převodů majetku uvnitř firmy pomocí historie (kdy a odkud byl majetek převeden)
 • Podpora převodu majetku pomocí deníku převodu majetku nebo dokladu převodu majetku. Toto zahrnuje možnost tisku související dokumentace a následné zaevidování samotného převodu

Převod zboží do evidence dlouhodobého majetku

 • Možnost převedení zboží nebo materiálu do evidence dlouhodobého majetku pomocí šablon dlouhodobého majetku
 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 Assets

Snadná evidence majetku

Aplikace BA4 Assets umožňuje jednoduchou a automatizovanou správu majetku. Může vás zaujmout například:

 • Šablony dlouhodobého majetku – nastavení šablon pro majetek, který má společné znaky, například shodnou podtřídu DM, účto skupinu DM, umístění DM nebo třeba i klasifikaci produkce, vám následně usnadní zadávání nových karet majetku. Společné znaky již nebudete muset vyplňovat ručně, automaticky se do karty majetku doplní z vybrané šablony. Je vhodné nastavit si více šablon, které co nejvíce pokryjí všechny varianty zadání.
 • Označení vyřazeného majetku – pokud z jakéhokoliv důvodu u majetku dojde v průběhu odepisování  k vyřazení, musí se tento majetek vyřadit ze všech odpisových knih. Ve chvíli, kdy dojde k vyřazení ze všech knih odpisů, které má majetek přiřazen, je karta majetku automaticky označena jako vyřazená. Označení uvidíte v poli Vyřazeno na kartě majetku a následně můžete majetek dle tohoto příznaku filtrovat.
 • Automatické vytváření komponent – nově vytvořená karta komponenty je automaticky svázána s hlavním majetkem, ze kterého byla vytvořena. Hlavní majetek se na kartě DM automaticky označí jako hlavní majetek a nově vytvořená karta majetku jako komponenta. Komponenta je automaticky vytvořena s nastaveními z hlavního majetku, tedy i s knihami odpisů. To podstatným způsobem zrychluje vytváření karet majetku pro jednotlivé komponenty.
 • Nastavení parametrů majetku pomocí kódů klasifikace – kódy klasifikace na kartě majetku určují jeho zatřídění do určité skupiny klasifikace produkce. Aplikace BA4Assets umožňuje tuto klasifikaci dále rozšířit o údaje týkající se například výchozí účto skupiny DM nebo Kódu daňové odpisové skupiny. Zadávání nových karet majetků je rychlejší a přesnější, protože údaje týkající se odepisování jsou již definovány v kódech klasifikace a doplňují se na kartu automaticky. 

Odepisování majetku do předem stanovené hodnoty

Tato funkcionalita slouží především pro příspěvkové organizace, podle jejichž předpisů je často nutné vyřadit majetek, když jeho zůstatková hodnota dosáhne určitého procenta z pořizovací ceny. Majetek se tak neodepisuje do nuly, ale vždy do předem určené částky. Jakmile zůstatková hodnota majetku této částky dosáhne, přestanou se odpisy automaticky generovat a majetek je považován za plně odepsaný.

Funkcionalita převodu DM

Doklady a deníky převodu DM slouží pro zaznamenávání a účtování převodu majetku mezi umístěními, odpovědnými osobami nebo globálními dimenzemi.

Pokud například převedete stroj z výroby do skladu, zaznamenáte tuto informaci do dokladu nebo deníku převodu, a pak jej zaúčtujete. Stejným způsobem můžete změnit odpovědnou osobu, která za daný stroj nese zodpovědnost, nebo přiřadit majetku jiné globální dimenze.

Úprava ocenění zboží převedeného do majetku

V praxi mohou nastat případy, že ocenění výdeje zboží převedeného do majetku se změní. Ke zboží můžete doúčtovat například poplatky za dopravu, clo nebo jakékoliv jiné dodatečné náklady. To znamená, že hodnota vyskladněného zboží se pak bude lišit od hodnoty zařazení tohoto zboží do majetku.

V evidenci Zpracování převodu zboží jsou tyto rozdíly hlídány a nastane-li takový případ, je řádek s tímto zbožím dodatečně označen příznakem „upraveny náklady na zboží“. Pomocí funkce Účtovat rozdíly v ocenění můžete dané rozdíly k jednotlivým kartám majetku doúčtovat, a to buď jako zařazení, nebo jako zhodnocení majetku.

Poptávka