České lokalizované rozšíření Microsoft Dynamics 365 Business Central pro vaši účtárnu

Využijte sílu Microsoft řešení Business Central také při účtování v českém prostředí a české legislativě. Zahrňte i vaše účetnictví do jednotné platformy vašeho podnikového systému v přehledném uživatelském rozhraní Microsoft.

 • Usnadněte práci kolegům v účtárně – omezte zbytečné ruční zadávání, zjednodušte tvorbu exportů a tiskových sestav
 • Zjednodušte si vykazování DPH – snadnější příprava výkazu a kontrolních reportů
 • Zlepšete si práci s dimenzemi – pružnější změny, časové omezení platnosti apod.
 • Propojte účetnictví s dalšími funkcemi a daty vašeho podnikového systému Business Central – využijte bezpečnosti a pružnosti cloudové verze

Podrobný popis funkcí

Vyladili jsme funkcionality Business Central v oblasti účetnictví na základě konkrétních zkušeností od našich zákazníků a potřeb české legislativy. Výsledkem je add-on balíček, který rozšiřuje podnikový systém Business Central o dosud chybějící specifické funkcionality pro provoz vaší účtárny:

Zjednodušení každodenního účetnictví

 • Úvodní obrazovka hlavní účetní (centrum rolí) je optimalizována pro práci odpovídající tuzemským zvyklostem a legislativním povinnostem
 • Finanční doklady pro účtování interních účetních operací ve formě hlavičkového dokladu, pomocí kterých je možné lépe zpracovávat a následně zpětně dohledávat zaúčtované interní transakce
 • Rozšíření odsouhlasení finančního deníku pro lepší kontrolu nad procesem účtování interních dokladů
 • Automatické použití účto skupiny z vyrovnávané položky, které usnadňuje například zpracování úhrad pohledávek a závazků
 • Automatizace vyrovnání věcných položek, které zjednodušuje proces odsouhlasení zůstatků finančních účtů
 • Podpora rozdělení pohledávek a závazků při zpracování nákupních a prodejních dokladů například pro řešení účtování pozastávek
 • Možnost nastavení návazností číselných řad mezi nabídkami, objednávkami, dodacími listy a fakturami  
 • Zjednodušení a zrychlení vytváření analytických účetních schémat pomocí exportu/importu již existujících účetních schémat
 • Doplnění nezbytných tiskových sestav financí vycházejících ze zvyklostí českých účetních (Kniha nákupních dokladů, Kniha prodejních dokladů, Doklad jednostranného zápočtu)
 • Napojení systému na rejstřík ISIR 

Obohacení funkce vykazování DPH

 • Změna data DPH na zaúčtované nákupní faktuře, kterou je možné využít například v rámci přípravy výkazu DPH pro zařazení dokladů do správného období DPH 
 • Využití kráticího koeficientu DPH a neuplatněné DPH na vstupu 
 • Kontrolní report nastavení výkazu DPH pro jednoduchou identifikaci případných chyb nastavení
 • Automatické označení upravovaných řádků kontrolního hlášení pro jejich následnou kontrolu

Práce s dimenzemi

 • Možnost časově omezit platnost hodnoty dimenze 
 • Hromadná změna dimenzí 
 • Změna dimenzí na věcné položce automatickým účetním zápisem 
 • Možnost nastavení rozúčtovacích klíčů pro automatický rozpad nákladů nebo výnosů podle dimenzí (například mezi nákladová střediska) dle definovaného poměru

Implementace BA4 Finance

Aplikaci je možné zprovoznit jak při nové instalaci Microsoft Dynamics 365 Business Central, tak i v rámci již existujícího systému. Zprovoznění je rychlé a nenáročné. Můžete jej provést vlastními silami, nebo využít našich služeb.

Pro rychlou adopci a plné využití aplikace nabízíme také zaškolení.

 
 
Chcete zjistit více?
Stáhněte si příručku s podrobným popisem funkcionalit nebo se nás na cokoliv zeptejte pomocí tlačítka Poptávka.

Příklady zlepšení práce s aplikací BA4 Finance

Práce s finančními doklady

Finanční doklady vylepšují práci při účtování interních účetních operací. Na rozdíl od Finančních deníků Finanční doklady umožňují přehledně pracovat na více dokladech a jednoduše se k nim vracet. Po jejich zaúčtování je doklad možné vyhledat v historii účtovaných finančních dokladů a například jej znovu vytisknout. Vytváření nových dokladů je možné zjednodušit zkopírováním již existujícího rozpracovaného nebo účtovaného dokladu. 

Automatizované vyrovnání věcných položek

Funkci můžete využít například při párování položek na účtu 042 pro pořízení majetku. Nákup majetku proúčtujete přímým účtováním na účet 042 na straně MD, zařazení majetku pak v aplikaci BA4 Assets na straně DAL. Protože zařazení provedete ve stejné částce, můžete využít vyrovnávání účtu 042 podle částky. Položky se stejnou částkou (ale opačným znaménkem) se proti sobě uzavřou. 

Funkci pro Vyrovnání věcných položek můžete nastavit i do Plánovače úloh a spouštět ji pravidelně pro všechny účty nadefinované v Nastavení vyrovnání věcných položek . 

Funkce Rozdělení dokladů

Funkce umožňuje jednoduše rozúčtovat zpracovávanou nákupní nebo prodejní fakturu na více samostatných pohledávek a závazků. Tuto funkčnost můžete využít například v následujících situacích:  

 • S dodavatelem je dohodnuto v rámci plnění zádržné ve výši 10%, které bude hrazeno 3 měsíce po splatnosti nákupní faktury
 • Se zákazníkem je dohodnut splátkový kalendář k fakturovanému plnění skládající se z 5 splátek v následujících 5 měsících
 • V návaznosti na potřeby interního controllingu je potřeba rozúčtovat závazek spojený s došlou fakturou na více středisek nebo více samostatných analytik účtu pohledávek nebo závazků

Změna data DPH na zaúčtované faktuře

Při vykazování DPH může dojít k situaci, kdy je potřeba posunout již zaúčtovanou nákupní fakturu do jiného období z hlediska DPH, například z důvodu daňové optimalizace. Funkce v aplikaci BA4 Finance nyní umožňuje tuto změnu provést.

Kráticí koeficient DPH

Řada firem při účtování nákladových položek využívá kráticího koeficientu DPH nebo neuplatňuje DPH na vstupu (u dokladů s tzv. reverse charge). Aplikace BA4 Finance umožňuje evidovat tyto položky v účetnictví i evidenci DPH, podat hlášení DPH ve správných částkách (výkaz DPH, kontrolní hlášení DPH) a provádět korekci kráticího koeficientu na konci účetního období.

Rozúčtovací klíče

Při účtování dokladů můžete využít možnosti automatického rozúčtování jednotlivých řádků dokladu podle předem daného zúčtovacího klíče. Tuto funkcionalitu využijete například při:

 • Rozúčtování nákladů na energie na střediska či jednotlivé provozovny. Stanovíte si poměrný klíč pro jednotlivé provozovny, a ten pak na řádek dokladu aplikujete
 • Rozúčtování nákladů na úklid podle podlahové plochy jednotlivých středisek
 • Rozúčtování nákladů na povinné úrazové pojištění zaměstnanců podle aktuální hodnoty mzdových nákladů

Business Central BA4 Finance rozuctovaci klice

Pružnější práce s dimenzemi

Finanční deník máte připravený k zaúčtování a zjistíte, že je potřeba upravit či doplnit dimenze nebo hodnoty dimenzí na více řádcích. Obzvláště u mnohařádkových dokladů může být úprava složitá a časově náročná. Funkce pro hromadnou změnu dimenzí vám tuto situaci může ulehčit. 

Pokud při kontrole zaúčtovaného dokladu zjistíte, že je na položce použita chybná hodnota dimenze nebo dimenze zcela chybí, můžete provést opravu. Standardní nástroj pro opravu ale neobsahuje žádné kontroly. BA4 Finance obsahuje nástroj pro změnu dimenzí, který spustí kontroly, které zajistí, že neuděláte změny, které nemáte povolené, nebo nezaúčtujete do období, do kterého již není možné účtovat.

Poptávka